§ 3. - Określenie zasad okazywania bandery statku jednostkom pływającym marynarki wojennej i organów ochrony granic oraz oddawanie honoru przez statki.

Monitor Polski

M.P.1986.22.165

Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1986 r.
§  3.
1.
Niezależnie od obowiązku noszenia i okazywania bandery wynikającego z przepisów § 1 i 2 statki o polskiej przynależności oddają honor w formie skłonu banderą podczas:
1)
mijania (zbliżania się) polskiej jednostki pływającej marynarki wojennej i organów ochrony granic,
2)
mijania miejsca na brzegu, któremu odrębne przepisy nakazują oddanie honoru.
2.
Wszystkie statki są obowiązane oddawać honor pomnikowi Bohaterów Westerplatte.