Określenie zasad okazywania bandery statku jednostkom pływającym marynarki wojennej i organów ochrony granic oraz oddawanie honoru przez statki.

Monitor Polski

M.P.1986.22.165

Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA - KIEROWNIKA URZĘDU GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 30 czerwca 1986 r.
w sprawie określenia zasad okazywania bandery statku jednostkom pływającym marynarki wojennej i organów ochrony granic oraz oddawania honoru przez statki.

Na podstawie art. 17 § 4 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1986 r. Nr 22, poz. 112) oraz w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 7, poz. 18 i z 1985 r. Nr 23, poz. 100) zarządza się, co następuje:
Na wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym Polski Rzeczypospolitej Ludowej statki o polskiej przynależności są obowiązane od wschodu do zachodu słońca nosić przynależną im banderę.
Statki o polskiej przynależności znajdujące się na innych wodach niż określone w § 1 są obowiązane - w czasie od wschodu do zachodu słońca - okazać banderę, przez jej podniesienie, znajdującej się w pobliżu polskiej jednostce pływającej marynarki wojennej i organów ochrony granic.
1.
Niezależnie od obowiązku noszenia i okazywania bandery wynikającego z przepisów § 1 i 2 statki o polskiej przynależności oddają honor w formie skłonu banderą podczas:
1)
mijania (zbliżania się) polskiej jednostki pływającej marynarki wojennej i organów ochrony granic,
2)
mijania miejsca na brzegu, któremu odrębne przepisy nakazują oddanie honoru.
2.
Wszystkie statki są obowiązane oddawać honor pomnikowi Bohaterów Westerplatte.
1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.