Określenie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykaz stanowisk objętych aplikacją oraz oceny kwalifikacyjne... - M.P.1995.24.285 - OpenLEX

Określenie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykaz stanowisk objętych aplikacją oraz oceny kwalifikacyjne mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.1995.24.285

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 maja 1995 r.
w sprawie określenia zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz ocen kwalifikacyjnych mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 6 i art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451 oraz z 1994 r. Nr 136, poz. 704) zarządza się, co następuje:
Aplikacja administracyjna
Aplikacja administracyjna, zwana dalej "aplikacją", ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę w urzędzie państwowym do należytego wykonywania obowiązków urzędnika państwowego na stanowiskach określonych w załączniku do zarządzenia.
1.
Aplikant odbywa aplikację zgodnie z programem ustalonym przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
2.
Przed przystąpieniem do aplikacji aplikant składa oświadczenie, że zapoznał się z obowiązującymi przepisami w sprawie tajemnicy państwowej i służbowej.
1.
Program szkolenia w ramach aplikacji obejmuje zajęcia praktyczne umożliwiające aplikantowi nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu.
2.
Program szkolenia może obejmować zajęcia teoretyczne, mające na celu dokształcenie w zakresie wiadomości o państwie i prawie, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i funkcjonowania organów władzy i administracji państwowej.
3.
Zajęcia teoretyczne są obowiązkowe dla aplikantów, którzy ze względu na rodzaj posiadanego wykształcenia nie zdobyli odpowiedniej wiedzy w zakresie określonym w ust. 2.
4.
W toku aplikacji aplikant powinien poznać strukturę Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz funkcjonowanie jego komórek organizacyjnych, jak również tryb załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków aplikanta jako urzędnika państwowego. W okresie aplikacji aplikant powinien nabyć umiejętność pracy biurowej.
5.
Z przebiegu aplikacji aplikant sporządza sprawozdanie.
1.
Aplikacją kieruje pracownik powołany przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwany dalej "kierownikiem aplikacji". Kierownika aplikacji powołuje się w wypadku, gdy równocześnie odbywa aplikację co najmniej 6 aplikantów. W pozostałych wypadkach powołuje się opiekunów aplikantów wykonujących obowiązki kierownika aplikacji.
2.
Kierownik aplikacji lub opiekun aplikanta sporządza opinię o przebiegu aplikacji, określającą przede wszystkim następujące cechy aplikanta:
1)
wiedzę zawodową oraz umiejętność jej stosowania w praktyce,
2)
obowiązkowość, pracowitość, inicjatywę i punktualność,
3)
zdolności zawodowe,
4)
stosunek do współpracowników i interesantów.
3.
Kierownik aplikacji otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
Aplikacja kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzonym przez komisję powołaną przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
1.
Od obowiązku odbycia aplikacji może być zwolniona osoba, która wykaże się wymaganą programem aplikacji wiedzą teoretyczną, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce, znajomością organizacji i funkcjonowania Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
2.
Decyzję w sprawie zwolnienia od obowiązku odbycia aplikacji podejmuje Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Okresowe oceny kwalifikacyjne

1.
Mianowani pracownicy Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym.
2.
Oceny kwalifikacyjne sporządza się nie rzadziej niż co 2 lata.
Ocena kwalifikacyjna ma na celu stwierdzenie przydatności urzędnika na zajmowanym stanowisku oraz stworzenie podstawy do doboru kandydatów na poszczególne stanowiska, a zwłaszcza na stanowiska wyższe, oraz wyłonienie kandydatów do awansów i wyróżnień.
1.
Ocenie kwalifikacyjnej podlega przede wszystkim jakość i efektywność wykonywanych przez urzędnika obowiązków.
2.
W ocenie kwalifikacyjnej należy w szczególności uwzględnić: kwalifikacje pracownika, rzetelność i bezstronność w wykonywaniu powierzonych zadań, dyspozycyjność, inicjatywę i odpowiedzialność oraz stosunek do interesantów i współpracowników.
Ocena kwalifikacyjna jest dokonywana przez komisję powołaną przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z uwzględnieniem opinii bezpośredniego przełożonego pracownika.
1.
Z treścią oceny kwalifikacyjnej zapoznaje się pracownika.
2.
Pracownikowi przysługuje prawo złożenia odwołania od oceny kwalifikacyjnej do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie 7 dni.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 stycznia 1995 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STANOWISK W BIURZE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI, NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJE APLIKACJA ADMINISTRACYJNA

1) główny księgowy,

2) naczelnik samodzielnego wydziału,

3) ekspert i asystent,

4) naczelnik wydziału,

5) główny specjalista,

6) radca prawny,

7) zastępca naczelnika wydziału,

8) starszy rzeczoznawca i rzeczoznawca,

9) kierownik kancelarii i kierownik archiwum,

10) aspirant,

11) starszy inspektor p.poż i bhp,

12) starszy specjalista i specjalista,

13) starszy radca, starszy księgowy i starszy dyspozytor,

14) radca, księgowy, sekretarz przewodniczącego i dyrektora,

15) referent prawny,

16) starszy referent i archiwista,

17) referent.