§ 9. - Określenie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykaz stanowisk objętych aplikacją oraz oceny kwalifikacyjne mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.1995.24.285

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1995 r.
§  9.
1.
Ocenie kwalifikacyjnej podlega przede wszystkim jakość i efektywność wykonywanych przez urzędnika obowiązków.
2.
W ocenie kwalifikacyjnej należy w szczególności uwzględnić: kwalifikacje pracownika, rzetelność i bezstronność w wykonywaniu powierzonych zadań, dyspozycyjność, inicjatywę i odpowiedzialność oraz stosunek do interesantów i współpracowników.