§ 7. - Określenie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykaz stanowisk objętych aplikacją oraz oceny kwalifikacyjne mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.1995.24.285

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1995 r.
§  7.
1.
Mianowani pracownicy Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym.
2.
Oceny kwalifikacyjne sporządza się nie rzadziej niż co 2 lata.