§ 6. - Określenie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykaz stanowisk objętych aplikacją oraz oceny kwalifikacyjne mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.1995.24.285

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1995 r.
§  6.
1.
Od obowiązku odbycia aplikacji może być zwolniona osoba, która wykaże się wymaganą programem aplikacji wiedzą teoretyczną, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce, znajomością organizacji i funkcjonowania Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
2.
Decyzję w sprawie zwolnienia od obowiązku odbycia aplikacji podejmuje Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Okresowe oceny kwalifikacyjne