§ 5. - Określenie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykaz stanowisk objętych aplikacją oraz oceny kwalifikacyjne mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.1995.24.285

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1995 r.
§  5.
Aplikacja kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzonym przez komisję powołaną przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.