§ 4. - Określenie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykaz stanowisk objętych aplikacją oraz oceny kwalifikacyjne mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.1995.24.285

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1995 r.
§  4.
1.
Aplikacją kieruje pracownik powołany przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwany dalej "kierownikiem aplikacji". Kierownika aplikacji powołuje się w wypadku, gdy równocześnie odbywa aplikację co najmniej 6 aplikantów. W pozostałych wypadkach powołuje się opiekunów aplikantów wykonujących obowiązki kierownika aplikacji.
2.
Kierownik aplikacji lub opiekun aplikanta sporządza opinię o przebiegu aplikacji, określającą przede wszystkim następujące cechy aplikanta:
1)
wiedzę zawodową oraz umiejętność jej stosowania w praktyce,
2)
obowiązkowość, pracowitość, inicjatywę i punktualność,
3)
zdolności zawodowe,
4)
stosunek do współpracowników i interesantów.
3.
Kierownik aplikacji otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.