§ 3. - Określenie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykaz stanowisk objętych aplikacją oraz oceny kwalifikacyjne mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.1995.24.285

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1995 r.
§  3.
1.
Program szkolenia w ramach aplikacji obejmuje zajęcia praktyczne umożliwiające aplikantowi nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu.
2.
Program szkolenia może obejmować zajęcia teoretyczne, mające na celu dokształcenie w zakresie wiadomości o państwie i prawie, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i funkcjonowania organów władzy i administracji państwowej.
3.
Zajęcia teoretyczne są obowiązkowe dla aplikantów, którzy ze względu na rodzaj posiadanego wykształcenia nie zdobyli odpowiedniej wiedzy w zakresie określonym w ust. 2.
4.
W toku aplikacji aplikant powinien poznać strukturę Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz funkcjonowanie jego komórek organizacyjnych, jak również tryb załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków aplikanta jako urzędnika państwowego. W okresie aplikacji aplikant powinien nabyć umiejętność pracy biurowej.
5.
Z przebiegu aplikacji aplikant sporządza sprawozdanie.