§ 2. - Określenie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykaz stanowisk objętych aplikacją oraz oceny kwalifikacyjne mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.1995.24.285

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1995 r.
§  2.
1.
Aplikant odbywa aplikację zgodnie z programem ustalonym przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
2.
Przed przystąpieniem do aplikacji aplikant składa oświadczenie, że zapoznał się z obowiązującymi przepisami w sprawie tajemnicy państwowej i służbowej.