Określenie zakresu rzemieślniczej produkcji eksportowej, antyimportowej lub artystycznej, do której mogą być stosowane ulgi podatkowe z tytułu inwestycji na obszarze całego Państwa.

Monitor Polski

M.P.1964.26.114

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 lutego 1964 r.
w sprawie określenia zakresu rzemieślniczej produkcji eksportowej, antyimportowej lub artystycznej, do której mogą być stosowane ulgi podatkowe z tytułu inwestycji na obszarze całego Państwa.

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1963 r. w sprawie określenia rzemiosł oraz powiatów i województw, objętych ulgami podatkowymi z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 58, poz. 315), zwanego dalej "rozporządzeniem", zarządza się, co następuje:
Ustala się następujący zakres produkcji eksportowej, antyimportowej i artystycznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia:
1)
Za rzemieślniczą produkcję eksportową uważa się wytwarzanie towarów przez rzemieślnika z własnych lub powierzonych materiałów na zamówienie odbiorcy zagranicznego, otrzymane za pośrednictwem właściwego przedsiębiorstwa handlu zagranicznego; wytwarzanie towarów powinno odbywać się w zakresie i na warunkach otrzymanego zlecenia.
2)
Za rzemieślniczą produkcję antyimportową uważa się wytwarzanie towarów przez rzemieślnika z własnych lub powierzonych materiałów na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej, zastępujące import określonych artykułów; uznanie produkcji za antyimportową powinno być uwarunkowane uprzednim zawarciem przez rzemieślnika umowy z jednostką gospodarki uspołecznionej o dostawę wytwarzanych towarów oraz stwierdzeniem przez właściwe przedsiębiorstwo handlu zagranicznego, że dana dostawa zastępuje import.
3)
Za rzemieślniczą produkcję artystyczną uważa się wytwarzanie przez rzemieślnika przedmiotów użytkowych o cechach artystycznych z własnych lub powierzonych materiałów, jeżeli przedmiotów tych nie zalicza się do twórczości artystycznej z zakresu plastyki lub lutnictwa; uznanie produkcji za artystyczną wymaga stwierdzenia przez wydział kultury prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), że dana produkcja ma charakter artystyczny.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.