Monitor Polski

M.P.1995.1.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
z dnia 29 grudnia 1994 r.
w sprawie określenia wzoru zaproszenia do składania ofert w przetargu ograniczonym.

Na podstawie art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się wzór zaproszenia do składania ofert w przetargu ograniczonym (druk ZP-121).
§  2. Wzór zaproszenia do składania ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

DRUK ZP-121

Zaproszenie do składania ofert w przetargu ograniczonym