Monitor Polski

M.P.2019.756

| Akt oczekujący
Wersja od: 20 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w IX kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się wzór legitymacji poselskiej, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2.  Legitymacja poselska ma postać karty identyfikacyjnej o wymiarach 53,98 x 85,6 x 0,82 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej elementy zabezpieczające dokument.
3.  Na awersie legitymacji poselskiej znajdują się:
1) napis "LEGITYMACJA POSELSKA";
2) napis "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji";
3) kolorowa fotografia posła;
4) godło Rzeczypospolitej Polskiej;
5) imię (imiona) i nazwisko posła;
6) numer legitymacji;
7) data wydania legitymacji.
4.  Na rewersie legitymacji poselskiej znajdują się:
1) imię (imiona) i nazwisko posła;
2) napis "jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej";
3) podpis posła;
4) podpis Marszałka Sejmu;
5) logo Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia IX kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ