Określenie wysokości ryczałtu pieniężnego w złotych, wypłacanego obywatelom polskim zatrudnionym za granicą u pracodawców zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1985.4.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 9 lutego 1985 r.
w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego w złotych, wypłacanego obywatelom polskim zatrudnionym za granicą u pracodawców zagranicznych.

Na podstawie § 10 ust. 2 uchwały nr 123 Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie zasad podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych (Monitor Polski Nr 23, poz. 157) zarządza się, co następuje:
Ryczałt pieniężny w złotych, wypłacany w Polsce przez jednostkę kierującą obywatelowi polskiemu skierowanemu do pracy za granicą w czasie trwania stosunku pracy z pracodawcą zagranicznym, ustala się w wysokości 3.000,- zł miesięcznie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1985 r.