Określenie wysokości premii za czas urlopu.

Monitor Polski

M.P.1954.A-61.816

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1954 r.

OKÓLNIK
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 czerwca 1954 r.
w sprawie określania wysokości premii za czas urlopu.

W celu usunięcia wątpliwości co do sposobu określania wysokości premii za czas urlopu zgodnie z przepisami art. 4 ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1949 r. Nr 47, poz. 365 i z 1950 r. Nr 13, poz. 123) i § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 lutego 1953 r. w sprawie urlopów dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu (Dz. U. Nr 13, poz. 54) ustala się, co następuje:
1.
W przypadku wypłacania premii indywidualnej, której wysokość, jest zależna od indywidualnych osiągnięć danego pracownika, premie za czas urlopu należy wypłacać w wysokości przeciętnej premii z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym pracownik rozpoczyna urlop. Za podstawę do ustalenia przeciętnej premii należy brać bądź premie faktycznie wypłacane w każdym z powyższych trzech miesięcy kalendarzowych na podstawie wyników z ubiegłych miesięcy, bądź premie, jakie przypadają pracownikowi za wyniki pracy osiągnięte w każdym z tych trzech miesięcy, zależnie od ogólnie stosowanego w zakładzie pracy sposobu obliczania i wypłacania danego rodzaju premii.
2.
W przypadku wypłacania premii zespołowej, której wysokość jest zależna od osiągnięć całego zakładu pracy, oddziału (wydziału) lub zespołu pracowników, premie za czas urlopu należy wypłacać bieżąco, tak jak pozostałym pracownikom zakładu pracy, oddziału lub zespołu za ten okres czasu.