Określenie wysokości opłat za czynności urzędów probierczych.

Monitor Polski

M.P.1982.12.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 1982 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI
z dnia 24 kwietnia 1982 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za czynności urzędów probierczych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173) oraz art. 2 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości (Dz. U. z 1972 r. Nr 11, poz. 82 i z 1979 r. Nr 2, poz. 7) zarządza się, co następuje:
Za czynności urzędów probierczych pobiera się opłaty określone w załączniku do zarządzenia.
Opłaty za czynności urzędów probierczych pobiera się z góry, z wyjątkiem opłat określonych w § 16 załącznika, które pobiera się najpóźniej przy odbiorze wyrobu.
Traci moc zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 27 marca 1975 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności urzędów probierczych (Monitor Polski Nr 13, poz. 79).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 1982 r.

ZAŁĄCZNIK

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI URZĘDÓW PROBIERCZYCH

§  1.
Za badanie metodą przybliżoną i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz materiałów dentystycznych z tych metali pobiera się następujące opłaty od masy 1 grama przedmiotów:
1)
platynowych lub palladowych zł 40,
2)
złotych zł 35,
3)
srebrnych zł 5,
4)
srebrno-palladowych zł 5.
§  2.
Za badanie metodą przybliżoną i cechowanie złota listkowego pobiera się opłatę od masy 1 grama łącznie z opakowaniem zł 5.
§  3.
Za badanie metodą przybliżoną i cechowanie kopert zegarkowych wykonanych z metali szlachetnych pobiera się następujące opłaty od 1 sztuki:
1)
platynowej lub palladowej zł 200,
2)
złotej zł 150,
3)
srebrnej zł 100.
§  4.
Za badanie i cechowanie surowców i półfabrykatów z metali szlachetnych metodą analizy chemicznej pobiera się następujące opłaty - za jedną analizę:
1)
platyny lub palladu zł 500,
2)
złota zł 500,
3)
srebra zł 200,
4)
innych składników, w tym również z metali nieszlachetnych - za każdy składnik zł 200.
§  5.
Za badanie i oznaczanie zawartości metalu szlachetnego w odpadach produkcyjnych pobiera się następujące opłaty:
1)
od jednego składnika zł 600,
2)
za każdy następny składnik zł 300.
§  6.
Za badanie metodą przybliżoną i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych, zaopatrzonych w cechę probierczą, pobiera się od jednego wyrobu następujące opłaty:
1)
z platyny lub palladu zł 50,
2)
ze złota zł 50,
3)
ze srebra zł 20.
§  7.
Za badanie metodą przybliżoną i cechowanie wyrobów z metali nieszlachetnych pokrytych powłoką z metali szlachetnych lub z wyglądu przypominających wyroby z metali szlachetnych pobiera się opłatę:

- od każdego zgłoszonego wyrobu zł 10.

§  8.
Za topienie, badanie i cechowanie złomu lub części wyrobów z metali szlachetnych do celów badania zawartości metali szlachetnych pobiera się następujące opłaty:
1)
za topienie:
a)
platyny lub palladu do 10 gramów zł 150,

za każde następne 10 gramów zł 50,

b)
złota do 10 gramów zł 150,

za każde następne 10 gramów zł 50,

c)
srebra do 50 gramów zł 50,

za każde następne 10 gramów zł 10,

2)
za badanie i cechowanie pobiera się opłaty określone w § 1 lub w § 4 zależnie od zastosowanej metody.
§  9.
Za sprawdzenie cieczy probierczych, wydanie świadectwa badania lub ekspertyzy pobiera się następujące opłaty:
1)
za sprawdzenie jakości cieczy probierczej - od każdej oddzielnej próbki zł 150,
2)
za wydanie świadectwa badania lub ekspertyzy przedmiotów zł 50.
§  10.
Przy obliczaniu opłat od masy każdy rozpoczęty gram uważa się za cały.
§  11.
Za badanie cech fizycznych kamieni szlachetnych i ozdobnych, z wyjątkiem pereł i diamentów jubilerskich, pobiera się następujące opłaty:
1)
oznaczenie masy zł 80,
2)
pomiar kamienia oprawionego lub nie oprawionego zł 30,
3)
określenie rodzaju szlifu zł 30,
4)
oznaczenie gęstości zł 140,
5)
oznaczenie współczynnika załamania światła zł 120,
6)
określenie dwójłomności zł 40,
7)
określenie pleochroizmu zł 30,
8)
określenie luminescencji zł 30,
9)
badania spektroskopowe zł 150,
10)
opisanie kamienia na podstawie badań mikroskopowych zł 200,
11)
oznaczenie barwy z użyciem filtrów selektywnych zł 30,
12)
oznaczenie twardości zł 50.
§  12.
1.
Za badanie umożliwiające identyfikację kamienia, z wyjątkiem diamentów jubilerskich i pereł, pobiera się opłatę zryczałtowaną w wysokości zł 200.
2.
Za przeprowadzenie badań niektórych cech kamienia, z wyjątkiem diamentów jubilerskich i pereł (kształt, masa, wymiary, rodzaj szlifu, współczynnik załamania światła, opis kamienia na podstawie badań mikroskopowych), umożliwiających ocenę jakości kamienia i wydanie świadectwa badania pobiera się opłatę zryczałtowaną w wysokości zł 350.
3.
Za pełne badanie kamienia i wydanie świadectwa badania pobiera się opłatę zryczałtowaną w wysokości zł 700.
§  13.
1.
Za badanie umożliwiające identyfikację diamentu jubilerskiego lub jego imitacji pobiera się opłatę w wysokości zł 250.
2.
Za przeprowadzenie badania niektórych cech diamentu jubilerskiego umożliwiających ocenę jakości diamentu i wydanie świadectwa badania pobiera się opłaty zryczałtowane:
1)
do 0,2 karata zł 500,
2)
w granicach 0,21÷0,50 karata zł 650,
3)
za każdą następną 0,1 karata powyżej 0,50 karata zł 100.
3.
Za przeprowadzenie pełnego badania diamentu jubilerskiego i wydanie świadectwa badania pobiera się opłaty zryczałtowane:
1)
w granicach 0,21÷0,35 karata zł 800,
2)
w granicach 0,36÷0,50 karata zł 1.200,
3)
w granicach 0,51÷1,00 karata zł 2.500,
4)
za każdą następną 0,1 karata powyżej 1,00 karata zł 500.
§  14.
Za badanie identyfikacyjne i jakościowe diamentów oraz innych kamieni szlachetnych o masie do 0,2 karata każdy, występujących w ilościach powyżej 3 sztuk w jednym wyrobie, obniża się opłaty o 30%.
§  15.
Zgłaszający ponosi koszty przejazdów, noclegów oraz diet pracowników urzędów probierczych, delegowanych na jego wniosek do badania i cechowania wyrobów i półfabrykatów z metali szlachetnych poza siedzibą urzędu probierczego albo oddziału urzędu probierczego, według obowiązujących przepisów o należnościach za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
§  16.
1.
Za czynności, dla których nie określono stawek, opłaty pobiera się w zależności od czasu zużytego na ich wykonanie i od wartości materiałów zużytych do badania.
2.
Za podstawę ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się:
1)
stawkę 200 zł za każdą godzinę pracy pracownika wykonującego czynności probiercze,
2)
wartość zużytych materiałów w cenie ich nabycia.