Określenie wstępne towarów, w stosunku do których Minister Gospodarki stwierdził sprzedaż po cenie dumpingowej, oraz szacunkowego marginesu dumpingu.

Monitor Polski

M.P.1998.14.215

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 1998 r.

POSTANOWIENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 28 kwietnia 1998 r.
określające wstępnie towary, w stosunku do których Minister Gospodarki stwierdził sprzedaż po cenie dumpingowej, oraz szacunkowy margines dumpingu.

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 64, poz. 407 i Nr 80, poz. 498), w związku z art. 62 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1028) postanawiam, co następuje:
1.
Stwierdzam, że ma miejsce sprzedaż po cenie dumpingowej zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych przywożonych z Chińskiej Republiki Ludowej i wprowadzanych na polski obszar celny, oznaczonych w Polskiej scalonej nomenklaturze towarowej handlu zagranicznego kodem PCN 9613 10 00. Szacunkowy margines dumpingu określam wstępnie w wysokości 0,30 zł/szt.
2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.