Określenie warunków wymiany znaczków skarbowych wycofanych z obiegu oraz rozliczenie się z zaliczek w znakach wartościowych.

Monitor Polski

M.P.1958.97.535

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 grudnia 1958 r.
w sprawie określenia warunków wymiany znaczków skarbowych wycofanych z obiegu oraz w sprawie rozliczenia się z zaliczek w znakach wartościowych.

Na podstawie art. 29 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) zarządza się, co następuje:

Wymiana znaczków skarbowych.

§  1.
1.
Znaczki skarbowe, które na podstawie § 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1958 r. w sprawie ustalenia nowych wzorów znaczków skarbowych (Monitor Polski Nr 51, poz. 300) tracą swą ważność z dniem 31 grudnia 1958 r., będą wymieniane na znaczki skarbowe sporządzone według wzorów podanych w § 1 tego zarządzenia w terminie do dnia 31 stycznia 1959 r.
2.
Znaczki skarbowe będą wymieniane, jeżeli nie zachodzi podejrzenie co do ich autentyczności, nie są uszkodzone i nie noszą śladów oderwania od papieru, na którym były nalepione, lub śladów kasowania. Nie będą wymieniane znaczki, których wartości nie można odczytać wskutek zlepienia albo poplamienia znaczka.
§  2.
1.
Wniosek (podanie) o wymianę znaczków składa się do oddziału Narodowego Banku Polskiego (§ 3) na piśmie wymieniającym poszczególne rodzaje znaczków skarbowych według ich wartości, ilości sztuk każdego rodzaju (wartości) i łączną wartość wszystkich sztuk. Do wniosku dołącza się znaczki złożone do koperty oznaczonej imieniem i nazwiskiem (firmą, nazwą) zgłaszającego. Nie jest konieczne składanie wniosku na piśmie i znaczków w kopercie, jeśli do wymiany zgłoszono niewielkie ilości znaczków i dokonanie wymiany jest możliwe natychmiast po zgłoszeniu wniosku. Jeśli wniosek o wymianę nie może być załatwiony natychmiast ze względu na dużą ilość zgłoszonych znaczków lub inne okoliczności, oddział Narodowego Banku Polskiego wyda na żądanie zgłaszającego pokwitowanie wymieniające imię i nazwisko (firmę, nazwę) zgłaszającego oraz ogólną ilość i wartość znaczków zgłoszonych do wymiany, a także termin wymiany. W terminie wymiany zgłaszający kwituje odbiór wymienionych i nie wymienionych znaczków na odwrocie pokwitowania.
2.
Znaczki skarbowe, których wymiana jest dopuszczalna, mogą być wymienione na znaczki innej wartości lub na urzędowe blankiety wekslowe. Znaczki skarbowe, które nie mogą być wymienione jako nie odpowiadające warunkom § 1 ust. 2, podlegają przedziurawieniu i zwrotowi przy piśmie zawiadamiającym o przyczynach odmowy wymiany.
§  3.
1.
Osoby posiadające po dniu 31 grudnia 1958 r. znaczki skarbowe wycofane z obiegu mogą złożyć wniosek o wymianę tych znaczków w najbliższym terytorialnie oddziale Narodowego Banku Polskiego.
2.
Punkty detalicznej sprzedaży znaków wartościowych, posiadające po dniu 31 grudnia 1958 r. znaczki skarbowe wycofane z obiegu, zgłoszą wniosek o wymianę tych znaczków na nowe temu oddziałowi Narodowego Banku Polskiego, w którym stale zaopatrują się w znaki wartościowe. Wniosek taki powinien być złożony przy pierwszym po dniu 1 stycznia 1959 r. zamówieniu na znaki wartościowe. Jeśli punkt detalicznej sprzedaży znaków wartościowych korzysta z zaliczki w znakach, wymiana znaczków skarbowych wycofanych z obiegu może nastąpić dopiero po rozliczeniu się z oddziałem Narodowego Banku Polskiego z otrzymanej zaliczki (§ 4), nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 1959 r.

Rozliczenie z zaliczek.

§  4.
1.
Punkty detalicznej sprzedaży znaków wartościowych, którym oddział Narodowego Banku Polskiego udzielił, w myśl § 3 instrukcji Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1951 r. w sprawie dystrybucji znaków opłaty skarbowej, blankietów wekslowych i znaków opłaty sądowej (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-75, poz. 1037, z 1953 r. Nr A-6, poz. 70 i z 1954 r. Nr A-32, poz. 475), stałej zaliczki w znakach wartościowych, obowiązane są złożyć rozliczenie z otrzymanej zaliczki w terminie wskazanym w § 3 ust. 2.
2.
Rozliczenie powinno wymieniać ilość i wartości posiadanych znaków wartościowych oraz kwotę wpłaconej należności za sprzedane znaki, odpowiadającą różnicy między pełną kwotą zaliczki a ogólną sumą wartości znaków posiadanych na dzień rozliczenia, przy uwzględnieniu ogólnej wartości znaków zgłoszonych do wymiany.
3.
W razie niezłożenia rozliczenia z otrzymanej zaliczki lub złożenia niepełnego rozliczenia w terminie wskazanym w ust. 1 oddział Narodowego Banku Polskiego nie dokonuje wymiany znaczków, a kwotą nie rozliczonej zaliczki obciąży konto bankowe otrzymującego zaliczkę, uwzględniając wartość znaczków zgłoszonych do wymiany i podlegających wymianie.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.