Monitor Polski

M.P.2016.727

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 i 2359 oraz z 2016 r. poz. 266) ogłasza się, co następuje:
Wartość współczynnika akceptacji ofert, oznaczonego symbolem "t", o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, ustala się w wysokości równej 0,5.
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).