Monitor Polski

M.P.2014.1209

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
Wartość współczynnika akceptacji ofert, oznaczonego symbolem "t", o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, ustala się w wysokości równej 0,3.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).