Monitor Polski

M.P.1985.19.148

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 lipca 1985 r.
w sprawie określenia trybu przekazywania informacji o osobach nie mających prawa wybierania oraz nie biorących udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 29 maja 1985 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 26, poz. 112) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Sądy przekazują terenowym organom administracji państwowej stopnia podstawowego właściwym w sprawach ewidencji ludności, zwanym dalej "terenowymi organami", informacje o osobach:
1) ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem sądu z powodu choroby psychicznej,
2) pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. Informacje o osobach, o których mowa w ust. 1, terenowym organom przekazują sądy I instancji; jednakże w wypadku, gdy akta sprawy, w której uprawomocniło się orzeczenie powodujące utratę prawa wybierania, znajdują się w sądzie II instancji, informację przekazuje ten sąd, czyniąc o tym stosowną wzmiankę w aktach sprawy.
3. Sąd Wojewódzki w Warszawie przekazuje terenowym organom informacje o osobach pozbawionych praw wyborczych prawomocnym wyrokiem Trybunału Stanu.
§  2.
1. Zakłady karne i areszty śledcze przekazują terenowym organom informacje o osobach:
1) odbywających karę pozbawienia wolności albo karę aresztu, jeżeli koniec kary przypada po dniu wyborów,
2) tymczasowo aresztowanych.
2. Ośrodki przystosowania społecznego przekazują terenowym organom informacje o osobach umieszczonych w tych ośrodkach, jeżeli przewidywany termin ich zwolnienia przypada po dniu wyborów.
§  3.
1. Informacje, o których mowa w § 1 i 2, sporządzone według wzorów ustalonych w załącznikach nr 1 i 2, przekazuje się terenowym organom właściwym według miejsca ostatniego pobytu stałego osób, których informacje dotyczą.
2. Jeżeli informacje, o których mowa w § 1 i 2, dotyczą osób zameldowanych na pobyt czasowy obejmujący dzień wyborów, przekazuje się je również terenowym organom właściwym według miejsca ostatniego pobytu czasowego tych osób.
§  4. Informacje, o których mowa w § 1 i 2, przekazuje się terenowym organom najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.
§  5.
1. W razie uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub Trybunału Stanu wobec osoby, o której mowa w § 1, po upływie terminu określonego w § 4, informację o takiej osobie przekazuje się terenowemu organowi niezwłocznie - najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do informacji dotyczących osób, o których mowa w § 2.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Sąd ............

w .............. ............... dnia.......... 198..... r.

Obywatel

Naczelnik Gminy (Miasta i Gminy), Dzielnicy

Naczelnik (Prezydent) Miasta *)

w .........................................

Obywatel ......................................................

(nazwisko) (imię - imiona) (data urodzenia)

...............................................................

(imię ojca) (ostatni znany Sądowi adres)

pozbawiony praw publicznych wyrokiem

został -------------------------------------- *)z dn. .........

ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo z powodu choroby psychicznej postanowieniem

sygn. akt .....................

Okres pozbawienia praw nie upływa przed dniem wyborów.

PREZES SĄDU

.................

(podpis)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

...................... ..... dnia .........198.... r.

(pieczęć nagłówkowa)

Obywatel

Naczelnik Gminy (Miasta i Gminy), Dzielnicy

Naczelnik (Prezydent) Miasta *)

w .........................................

Zawiadamiam, że tymczasowo aresztowany, skazany, ukarany, umieszczony *) ................................................

............................. .....................

(nazwisko i imiona) (imię ojca)

...............................................................

(data i miejsce urodzenia)

ostatnio zameldowany w ........................................

(podać dokładny adres)

przebywa w tutejszym zakładzie karnym, areszcie śledczym, ośrodku przystosowania społecznego na mocy wyroku (postanowienia) sądu, orzeczenia kolegium do spraw wykroczeń, postanowienia prokuratora *) w ................................

...............................................................

z dnia ....................... sygn. akt ......................

NACZELNIK

...................

(podpis)

*) Niepotrzebne skreślić.