Określenie trybu postępowania - w zakresie przestrzegania prawa probierczego - z przedmiotami z metali szlachetnych sprowadzanymi z zagranicy lub wywożonymi za granicę.

Monitor Polski

M.P.1963.43.216

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1988 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 15 maja 1963 r.
w sprawie określenia trybu postępowania - w zakresie przestrzegania prawa probierczego - z przedmiotami z metali szlachetnych sprowadzanymi z zagranicy lub wywożonymi za granicę.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173) zarządza się, co następuje:
Powołane w zarządzeniu artykuły ustawy oznaczają artykuły ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173).
1.
Przedmiotami z metali szlachetnych w rozumieniu zarządzenia są wyroby z metali szlachetnych oraz półfabrykaty (materiały) dentystyczne.
2.
Półfabrykatami (materiałami) dentystycznymi w rozumieniu zarządzenia są: krążki, blachy, druty i łączna dentystyczne oraz paski ortodontyczne.
1.
Przedmioty z metali szlachetnych, sprowadzane z zagranicy, przeznaczone do obrotu handlowego w kraju, powinny być zgłaszane do urzędu probierczego w celu zbadania i ocechowania.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy sprowadzanych z zagranicy przedmiotów z metali szlachetnych, zwolnionych od obowiązku badania i cechowania przez urzędy probiercze na podstawie art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 1 i art. 8 ustawy.
Obowiązek zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, ciąży na przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego, rozprowadzających sprowadzone z zagranicy przedmioty z metali szlachetnych do jednostek handlu detalicznego.
1.
Przedmioty z metali szlachetnych sprowadzone z zagranicy i podlegające obowiązkowi badania i ocechowania, jeżeli odpowiadają jednej z prób ustalonych w trybie art. 5 ustawy, zaopatrywane są przez urzędy probiercze w cechy probiercze.
2.
Przedmioty z metali szlachetnych, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie odpowiadają najniższej próbie ustalonej dla danej kategorii wyrobów, urząd probierczy zwraca zgłaszającemu po wybiciu na nich oznaczenia "metal" lub "met".
1.
Przedmioty z metali szlachetnych wytwarzane w kraju i przeznaczone do wywozu za granicę zwolnione są od badania i cechowania przez urzędy probiercze.
2.
Przedmioty wymienione w ust. 1 mogą być wprowadzone do obrotu handlowego w kraju po uprzednim zbadaniu i ocechowaniu zgodnie z przepisami prawa probierczego.
Przedmioty z metali szlachetnych przywiezione z zagranicy indywidualnie mogą być badane i ocechowane przez urzędy probiercze.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 7 zmieniony przez § 1 zarządzenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 27 października 1988 r. (M.P.88.32.296) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 grudnia 1988 r.