Określenie trybu i terminów wprowadzenia w życie niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Monitor Polski

M.P.1966.28.147

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 27 maja 1966 r.
określające tryb i terminy wprowadzenia w życie niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) oraz § 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 122), w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia oraz w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac zarządza się, co następuje:
Powołane w zarządzeniu paragrafy bez bliższego określenia oznaczają paragrafy niniejszego zarządzenia, natomiast paragrafy z dodaniem wyrazu "rozporządzenie" oznaczają paragrafy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 122).
1.
Przepisy §§ 1, 2 i 20 rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 1966 r.
2.
Nowe zaszeregowanie, o którym mowa w § 2 rozporządzenia, może nastąpić tylko w stosunku do zatrudnienia w wymiarze godzin odpowiadających jednemu etatowi, określonemu w § 4 rozporządzenia.
3.
W razie zatrudnienia lekarza w kilku miejscach pracy, w każdym z nich w wymiarze mniejszym niż wymiar określony w § 4 rozporządzenia, nowe stawki uposażania podstawowego mogą być zastosowane pod warunkiem, że łączne zatrudnienie w dwu lub więcej miejscach pracy nie przekracza wymiaru czasu odpowiadającego jednemu etatowi.
4.
Jeżeli łączne zatrudnienie w kilku miejscach pracy przekracza wymiar godzin jednego etatu, nowe uposażenie podstawowe wprowadza się z dniem 1 czerwca 1966 r. w głównym miejscu pracy.
1.
Z dniem 1 lipca 1966 r. przepisy rozporządzenia, z wyjątkiem § 8 rozporządzenia, mają zastosowanie do uposażenia pracowników, których łączny wymiar zatrudnienia nie przekracza 10 godzin dziennie.
2.
W razie uzasadnionej konieczności łączny wymiar zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, może przekroczyć w okresie przejściowym 10 godzin dziennie za zgodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, wyrażoną w każdym indywidualnym wypadku.
1.
Przepisy § 8 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 1966 r., z tym że do dnia 30 września 1966 r. dodatkowe wynagrodzenie, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zajmujących określone stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 129), powinno być wypłacane w dolnej granicy miesięcznych kwot.
2.
Przepisy § 8 ust. 2 rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 października 1966 r.
Przepisy wymienione w § 25 ust. 1 rozporządzenia tracą moc:
1)
z dniem 1 czerwca 1966 r. w zakresie unormowanym w § 2 i § 4 ust. 1,
2)
z dniem 1 lipca 1966 r. w odniesieniu do uposażenia pracowników, o których mowa w § 3,
3)
z dniem 1 października 1966 r. w zakresie nie wymienionym w pkt 1 i 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1966 r.