§ 4. - Określenie trybu i terminów wprowadzenia w życie niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Monitor Polski

M.P.1966.28.147

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1966 r.
§  4.
1.
Przepisy § 8 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 1966 r., z tym że do dnia 30 września 1966 r. dodatkowe wynagrodzenie, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zajmujących określone stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 129), powinno być wypłacane w dolnej granicy miesięcznych kwot.
2.
Przepisy § 8 ust. 2 rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 października 1966 r.