Określenie szkół wyższych i szkół średnich, których studenci (uczniowie) uprawnieni są do korzystania z odroczenia zasadniczej służby wojskowej.

Monitor Polski

M.P.1964.24.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1964 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 kwietnia 1964 r.
w sprawie określenia szkół wyższych i szkół średnich, których studenci (uczniowie) uprawnieni są do korzystania z odroczenia zasadniczej służby wojskowej.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 20, poz. 108) zarządza się, co następuje:
1.
Do szkół, których studenci (słuchacze, uczniowie) uprawnieni są do korzystania z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na odbywanie studiów (pobieranie nauki), zalicza się:
1)
szkoły wyższe oraz wyższe szkoły zawodowe,
2)
licea ogólnokształcące, pedagogiczne, zawodowe i technika zawodowe,
3)
szkoły (studia) zawodowe dla absolwentów średnich szkół ogólnokształcących,
4)
studia nauczycielskie, kulturalno-oświatowe i bibliotekarskie oraz państwowe kursy nauczycielskie,
5)
technika przemysłowo-pedagogiczne,
6)
państwowe szkoły artystyczne (licea artystyczne, szkoły baletowe i szkoły muzyczne II stopnia),
7)
państwowe szkoły morskie,
8)
państwowe szkoły rybołówstwa morskiego.
2.
Przewidziane w ust. 1 uprawnienia przysługują tylko studentom (słuchaczom, uczniom) szkół określonych w ust. 1 odbywającym studia (pobierającym naukę) systemem dziennym lub wieczorowym w trybie stacjonarnym.
Studenci (słuchacze, uczniowie) szkół określonych w § 1 przedstawiają komisji poborowej wydane przez dziekana wydziału szkoły wyższej (dyrektora szkoły) zaświadczenie, w którym należy podać:
1)
pełną nazwę szkoły, w której student (słuchacz, uczeń) odbywa studia (pobiera naukę), oraz nazwę wydziału szkoły wyższej,
2)
nazwisko i imię, imię ojca oraz datę i miejsce urodzenia studenta (słuchacza, ucznia),
3)
adres w miejscu pobytu stałego (zamieszkania) studenta (słuchacza, ucznia), a w razie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące poza miejscem pobytu stałego - również i ten adres,
4)
określenie roku studiów, na którym student (słuchacz) odbywa studia (klasę, w której uczeń pobiera naukę), oraz czas trwania studiów (nauki) w szkole,
5)
przyczyny powtarzania roku nauki (klasy) - jeżeli student (słuchacz, uczeń) powtarza rok nauki (klasę),
6)
czy student (słuchacz) korzysta z urlopu dziekańskiego (urlopu udzielonego przez dyrektora studium nauczycielskiego) i na jaki okres urlop ten został udzielony (od - do),
7)
miejsce i datę wystawienia zaświadczenia, odcisk pieczęci okrągłej szkoły oraz podpis dziekana wydziału szkoły wyższej (dyrektora szkoły).
Udzielenie odroczenia studentom (słuchaczom, uczniom) szkół określonych w § 1 następuje w trybie i na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 1963 r. w sprawie poboru i odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin (Dz. U. Nr 39, poz. 220).
O przerwaniu studiów (nauki) przez studenta (słuchacza, ucznia), któremu wydano zaświadczenie określone w § 2, jak również o niepromowaniu ucznia do następnej klasy uprawniającej do uzyskania odroczenia bądź o skreśleniu studenta (słuchacza) z listy studentów (słuchaczy) organ wystawiający zaświadczenie obowiązany jest zawiadomić w ciągu 7 dni wojskowego komendanta rejonowego właściwego dla miejsca pobytu stałego (zamieszkania) studenta (słuchacza, ucznia) lub jego pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
Przepisów zarządzenia nie stosuje się do:
1)
uczniów (słuchaczy) szkół prowadzonych przez organizacje i instytucje oraz osoby prawne i fizyczne na podstawie art. 39 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160), z wyjątkiem szkół prowadzonych przez organizacje zawodowe, spółdzielcze i młodzieżowe,
2)
studentów obowiązanych do odbywania wojskowego szkolenia studentów.
Traci moc zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie określenia szkół wyższych i szkół średnich, których studenci (uczniowie) uprawnieni są do korzystania z odroczenia zasadniczej służby wojskowej (Monitor Polski Nr 32, poz. 165).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.