Monitor Polski

M.P.1954.122.1769

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 15 grudnia 1954 r.
w sprawie określenia szkół artystycznych, których ukończenie stanowi dowód posiadania studiów wyższych, niepełnych studiów wyższych lub wykształcenia średniego.

Na podstawie § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców (Dz. U. Nr 26, poz. 103) zarządza się, co następuje:
§  1. Za dowód posiadania studiów wyższych, niepełnych studiów wyższych (odpowiadających Studium Nauczycielskiemu lub wykształceniu równorzędnemu) lub wykształcenia średniego w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców (Dz. U. Nr 26, poz. 103) uznaje się - zależnie od specjalności nauczycieli szkół artystycznych - dokument stwierdzający:
1) co do studiów wyższych:
a) ukończenie jednej z państwowych wyższych szkół artystycznych w kraju lub studium pedagogicznego przy Akademiach Sztuk Plastycznych w Warszawie i Krakowie, przy jednoczesnym stwierdzeniu odbycia poprzednio przepisanych całkowitych studiów (absolutorium) w Akademii Sztuk Plastycznych lub w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych,
b) ukończenie studiów wyższych z zakresu muzykologii, architektury, teatrologii lub historii sztuki w jednej z wyższych szkół w kraju oraz ukończenie wydziału sztuk pięknych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu,
c) ukończenie przed dniem 1 września 1939 r. jednej z uczelni muzycznych, plastycznych lub teatralnych, wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, bądź uzyskanie w nich absolutorium,
d) 1 uzyskanie w okresie od 1945 r. do 1950 r. świadectwa bądź tymczasowego świadectwa, stwierdzającego odbycie całkowitych studiów w jednej z wyższych szkół plastycznych wymienionych w załączniku nr 1";
2) co do niepełnych studiów wyższych:
a) uzyskanie absolutorium (świadectwa o zaliczeniu wszystkich egzaminów) w jednej z państwowych wyższych szkół artystycznych w kraju w okresie po 1945 r. lub świadectwa stwierdzającego odbycie studiów w jednej ze szkół wymienionych w załączniku nr 1 - zakończonych egzaminami przedostatniego roku danej uczelni,
b) ukończenie przed dniem 1 września 1939 r. albo w okresie do 1945 r. jednej z uczelni muzycznych, plastycznych lub teatralnych, wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) co do wykształcenia średniego:
a) ukończenie w kraju po 1945 r. jednej z państwowych szkół artystycznych II stopnia,
b) zdanie egzaminu eksternistycznego przed dniem 1 września 1939 r. w zakresie szkoły dramatycznej (aktorskiej) przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez b. Związek Artystów Scen Polskich (ZASP) albo przez Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej (PIST),
c) ukończenie w okresie między 1 września 1939 r. a 1945 r. szkoły baletowej, choreograficznej albo teatralnej w kraju lub za granicą,
d) ukończenie w okresie do dnia 1 stycznia 1945 r. jednej ze szkół muzycznych, plastycznych, teatralnych, baletowych lub choreograficznych, wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
e) 2 uzyskanie w okresie do dnia 31 sierpnia 1948 r. świadectwa ukończenia Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu.
§  2. Tracą moc zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 września 1950 r. w sprawie określenia szkół artystycznych, których ukończenie stanowi dowód posiadania studiów wyższych (Monitor Polski Nr A-112, poz. 1409), oraz postanowienia instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 105 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 czerwca 1954 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących uposażenia nauczycieli i wychowawców państwowych szkół artystycznych I i II stopnia, państwowych liceów kulturalno-oświatowych, państwowych liceów bibliotekarskich oraz państwowych ognisk artystycznych - w zakresie unormowanym niniejszym zarządzeniem.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1954 r.

Minister Kultury i Sztuki: W. Sokorski

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 3

WYKAZ UCZELNI ARTYSTYCZNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE STANOWI DOWÓD POSIADANIA STUDIÓW WYŻSZYCH

A.

Uczelnie muzyczne:

1. Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Warszawie (dawniej Warszawski Instytut Muzyczny),
2. Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Poznaniu,
3. Śląskie Konserwatorium Muzyczne w Katowicach (dawniej Państwowe Konserwatorium Muzyczne),
4. Wyższa Szkoła Muzyczna im. Fr. Chopina Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w Warszawie,
5. Konserwatorium Muzyczne w Wilnie (w czasie od 1923 r. do 1 września 1935 r. prowadzone przez Towarzystwo Muzyczne «Lutnia», po tym terminie przejęte pod nazwą «Konserwatorium Muzyczne im. M. Karłowicza w Wilnie» przez Radę Wileńskich Związków Artystycznych),
6. Konserwatorium Muzyczne H. Kijeńskiej w Łodzi,
7. Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie,
8. Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie,
9. Miejskie Konserwatorium Muzyczne w Bydgoszczy,
10. Szkoła Muzyczna im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie (również i dowód ukończenia w okresie od 1939 r. do 1945 r.),
11. Wielkopolska Szkoła Muzyczna w Poznaniu,
12. Konserwatorium Imperatorskiego Towarzystwa Rosyjskiego Muzyki (później Konserwatorium w Piotrogrodzie) w Petersburgu z filiami w Moskwie, Kijowie i Odessie,
13. Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Leningradzie,
14. Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Moskwie,
15. Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Kijowie,
16. Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Kownie,
17. Konserwatorium Muzyczne i Dramatyczne Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Wiedniu,
18. Państwowa Akademia Muzyki i Sztuki Odtwórczej w Wiedniu,
19. Konserwatorium Muzyczne w Lipsku,
20. Wyższa Szkoła Muzyczna w Berlinie,
21. Konserwatorium Muzyczne Sterna w Berlinie,
22. Konserwatorium Muzyczne w Stuttgarcie,
23. Wyższa Szkoła Muzyczna w Dreźnie,
24. Wyższa Szkoła Muzyczna w Monachium,
25. Śląskie Konserwatorium Muzyczne (Landes-Musikschule we Wrocławiu),
26. Konserwatorium Muzyczne w Hannowerze,
27. Akademia Muzyczna (dawniej Konserwatorium) w Pradze,
28. Konserwatorium Muzyczne w Brnie Morawskim,
29. Królewskie Konserwatorium Muzyczne w Brukseli,
30. Narodowe Konserwatorium Muzyczne w Budapeszcie,
31. Królewsko-Węgierska Wyższa Szkoła Muzyczna im. Fr. Liszta w Budapeszcie,
32. Królewska Akademia Muzyczna w Londynie,
33. Królewska Akademia Muzyczna w Glasgow,
34. Konserwatorium Muzyczne w Genewie,
35. Konserwatorium Muzyczne w Bazylei,
36. Konserwatorium Muzyczne w Zurichu,
37. Konserwatorium Muzyczne w Rydze,
38. Wyższa Szkoła Muzyczna (École Normale de Musique) w Paryżu,
39. Schola Cantorum w Paryżu,
40. Éscole de Chant Marie Freund w Paryżu,
41. Rosyjskie Konserwatorium Muzyczne w Paryżu,
42. Królewska Akademia Muzyczna św. Cecylii w Rzymie,
43. Konserwatorium Muzyczne im. Verdiego w Mediolanie,
44. Akademia Muzyczna i Sztuki Dramatycznej w Cluj,
45. Szkoła Muzyczna J. Dalcroze'a w Genewie,
45a. Instytut Muzyczny w Krakowie - dowód ukończenia w okresie do dnia 1 września 1934 r,
45b. Państwowa Szkoła Muzyczna (Staatliche Musik Schule) w Warszawie - dowód ukończenia w okresie od 1940 do 1944 r.
45c. Konserwatorium Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu (prowadzone w latach 1936–1939),
45d. Charkowski Instytut Muzyczno-Teatralny w Charkowie,
45e. Państwowy Instytut Muzyczno-Pedagogiczny im. Gniesinych w Moskwie,
45f. Państwowe Konserwatorium w Saratowie,
45g. Warszawska Szkoła Muzyczna w Warszawie,
45h. Konserwatorium im. Karola Szymanowskiego we Lwowie (dyr. Anny Niementowskiej.

B.

Uczelnie plastyczne:

46. Państwowe Kursy Pedagogiczne dla Nauczycieli Rysunku w Warszawie,
47. Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie,
48. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
49. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
50. Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie,
51. Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych przy Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu,
52. Szkoła Malarstwa, Rzeźby i Architektury Moskiewskiego Towarzystwa Artystycznego w Moskwie,
53. Państwowa Szkoła Sztuk Pięknych (École Nationale des Beaux Arts) w Paryżu,
54. Akademia Sztuk Pięknych w Rzymie,
55. Akademia Sztuk Pięknych we Florencji,
56. Akademia Sztuk Pięknych w Wiedniu,
57. Akademia Sztuk Pięknych w Berlinie,
58. Akademia Sztuk Pięknych w Düsseldorfie,
59. Akademia Sztuk Pięknych w Monachium,
60. Państwowa Szkoła Sztuki Stosowanej w Monachium,
61. Państwowa Akademia Sztuk Graficznych i Przemysłu Książkowego w Lipsku,
62. Akademia Sztuki Użytkowej w Wiedniu,
63. Wyższa Szkoła Sztuki Pięknej i Użytkowej w Berlinie,
64. Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Dreznie,
65. Szkoła Sztuk Pięknych dla kobiet Marii Niedzielskiej w Krakowie (do roku 1918).

C.

Uczelnie teatralne:

66. Oddział Dramatyczny przy Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie,
67. Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Warszawie.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 4

WYKAZ UCZELNI ARTYSTYCZNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE NA TERENIE KRAJU LUB ZA GRANICĄ JEST RÓWNOZNACZNE Z POSIADANIEM NIEPEŁNYCH WYŻSZYCH STUDIÓW ARTYSTYCZNYCH

A.

Uczelnie muzyczne:

1. Konserwatorium im. St. Moniuszki w Stanisławowie,
2. Szkoła Muzyczna H. Ottawowej we Lwowie,
3. Instytut Muzyczny A. Niementowskiej we Lwowie,
4. Szkoła Muzyczna J. Reissowej we Lwowie,
5. Szkoła Muzyczna S. Kasparek we Lwowie,
6. Szkoła Muzyczna im. M. Karłowicza w Warszawie,
6a. Instytut Muzyczny w Krakowie - dowód ukończenia w okresie po 1934 r,
6b. Poznański Instytut Muzyczny w Poznaniu.

B.

Uczelnie plastyczne:

7. Państwowe Instytuty Sztuk Plastycznych w Krakowie, Poznaniu i Lwowie (dowód ukończenia po 1938 r.),
8. Miejska Szkoła Sztuk Zdobniczych w Warszawie (zorganizowana według programów Instytutu Sztuk Plastycznych - dowód ukończenia po 1938 r.),

C.

Uczelnia baletowa:

9. 9-letnia Miejska Szkoła Baletowa przy Teatrze Wielkim w Warszawie.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 5

WYKAZ SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE STANOWI DOWÓD WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO ARTYSTYCZNEGO

A.

Szkoły muzyczne:

1. Prywatne Polskie Konserwatorium Ludwika Brockera w Poznaniu,
2. Prywatny Instytut Muzyczny prof. Edwina Jahnke w Poznaniu,
3. Instytut Towarzystwa Muzycznego im. St. Moniuszki w Lublinie,
4. Wojskowa Szkoła Muzyczna przy Śląskim Konserwatorium Muzycznym w Katowicach,
5. Szkoła Muzyczna im. Fr. Chopina przy Towarzystwie Muzycznym we Lwowie,
6. Konserwatorium Muzyczne w Toruniu,
7. Szkoła Muzyczna im. J. Paderewskiego we Lwowie,
8. Collegium Muzyczne w Warszawie,
9. Szkoła Umuzykalnienia St. i T. Wysockich w Warszawie (w zakresie rytmiki i plastyki),
10. Kursy Mimo-Plastyki Rytmicznej Adolfiny Paszkowskiej w Warszawie (w zakresie rytmiki i plastyki),
11. Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu,
12. Szkoła Muzyczna (Muzycznoje Ucziliszcze) we Lwowie,
13. Szkoła Muzyczna II stopnia w Odessie,
14. Książęce Konserwatorium Muzyczne w Sonderhausen,
15. Konserwatorium Muzyczne w Orenburgu,
16. Konserwatorium Muzyczne Cieplika w Bytomiu,
17. Konserwatorium Muzyczne Pieńczyka w Zabrzu,
17a. Szkoła Muzyczna im. St. Moniuszki w Kielcach (dyplomy z ukończenia pełnego kursu nauki wydane po 1936 r.),
17b. Folkwangschule w Essen,
17c. Instytut Muzyczny im. Stanisława Moniuszki Polskiego Towarzystwa Muzycznego w Grodnie.

B.

Szkoły plastyczne:

18. Wydział Przemysłu Artystycznego przy Szkole Przemysłowej w Krakowie,
19. Państwowa Szkoła Przemysłu Artystycznego w Krakowie,
20. Państwowa Szkoła Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie,
21. Szkoła Zawodowa Malarstwa Dekoracyjnego i Szkoła Zawodowa Rzeźbiarstwa Dekoracyjnego przy Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie,
22. Wydział Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie,
23. Wydział Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie,
24. Szkoła Sztuki Zdobniczej w Poznaniu,
25. Państwowa Szkoła Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu,
26. Państwowa Szkoła Przemysłu Artystycznego w Bydgoszczy,
27. Miejska Szkoła Sztuk Zdobniczych w Warszawie,
28. Szkoły Sztuk Pięknych w Kazaniu, Kijowie, Odessie i Penzie, będące pod zarządem Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu,
29. Cesarska Strogonowska Szkoła Artystyczno-Przemysłowa w Moskwie,
30. Prywatna Szkoła Sztuk Pięknych Blanki Mercère w Warszawie,
31. Szkoła Przemysłowo-Artystyczna w Wiedniu,
33. Prywatna Szkota Sztuk Pięknych im. W. Gersona w Warszawie,
34. Warszawska Szkoła Rysunkowa, Warszawa (pl. Teatralny),
35. Szkoła Przemysłu Graficznego w Warszawie,
35a. Szkoła Plastyczna Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej w Warszawie,
35b. Szkoła Zawodowa Tkacka dla Instruktorek im. Anny Mohlówny w Wilnie,
35c. Szkoła Artystyczna w Suchumi,
35d. Lwowska Państwowa Artystyczno-Przemysłowa Szkoła we Lwowie (działająca od 1939 r. jako kontynuatorka Wydziału Przemysłowo-Artystycznego b. Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie)

C.

Szkoły teatralne i baletowe:

36. Instytut "Reduta" oraz Studium przy Teatrze "Reduta" w Warszawie,
37. Szkoła Dramatyczna J. Hryniewieckiej w Warszawie,
38. Szkoła Dramatyczna Pomiana w Warszawie,
39. Szkoła Aplikacyjna przy Konserwatorium Muzycznym w Warszawie,
40. 7-letnia Szkoła Baletowa T. Wysockiej w Warszawie,
41. 6-letnia Szkoła Tańca i Rytmiki Janiny Mieczyńskiej w Warszawie,
42. 4-letnie Kursy Baletowe Zygmunta Dąbrowskiego w Warszawie,
43. Szkoła Dramatyczna Szczurkiewiczów w Poznaniu,
44. Miejska Szkoła Dramatyczna w Krakowie,
45. Miejska Szkoła Baletowa we Lwowie,
46. Szkoła Baletowa przy Operze w Kownie,
47. Szkoła Baletowa przy Operze w Poznaniu,
48. Państwowa Szkoła Baletowa w Moskwie do 1931 r. przy Państwowym Wielkim Teatrze Akademickim (GABT),
49. Państwowa Leningradzka Szkoła Baletowa im. A. J. Waganowej w Leningradzie.
1 § 1 pkt 1 lit. d) dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 czerwca 1955 r. (M.P.55.60.732) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 lipca 1955 r.
2 § 1 pkt 3 lit. e) zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 czerwca 1955 r. (M.P.55.60.732) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 lipca 1955 r.
3 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 23 czerwca 1955 r. (M.P.55.60.732) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 lipca 1955 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 17 września 1956 r. (M.P.56.82.971) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1956 r.

- zmieniony przez § 1 lit. A) zarządzenia z dnia 24 sierpnia 1964 r. (M.P.64.59.279) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1964 r.

4 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 23 czerwca 1955 r. (M.P.55.60.732) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 lipca 1955 r.

- zmieniony przez § 1 lit. B) zarządzenia z dnia 24 sierpnia 1964 r. (M.P.64.59.279) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1964 r.

5 Załącznik nr 3:

-zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 23 czerwca 1955 r. (M.P.55.60.732) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 lipca 1955 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 września 1956 r. (M.P.56.82.971) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1956 r.

- zmieniony przez § 1 lit. C) zarządzenia z dnia 24 sierpnia 1964 r. (M.P.64.59.279) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1964 r.