Określenie szczegółowych zasad uznawania szkód powodziowych w obowiązkowym ubezpieczeniu ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Monitor Polski

M.P.1964.14.66

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 lutego 1964 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad uznawania szkód powodziowych w obowiązkowym ubezpieczeniu ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 72, poz. 357) oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1963 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi (Dz. U. Nr 31, poz. 176) zarządza się, co następuje:
Za szkody powodziowe, za które odpowiada Państwowy Zakład Ubezpieczeń, uważa się szkody spowodowane przez:
1)
wylew wód bieżących lub stojących z ich naturalnych lub sztucznych łożysk, tj. z rzek i ich dopływów, strumieni, kanałów oraz jezior i stawów, bez względu na ich wielkość, jak również bez względu na to, czy są one zamknięte, czy też mają dopływy lub odpływy, jeżeli ten wylew nastąpił wskutek długotrwałych opadów lub ulewy nawalnej, tajania śniegu, spływu wód z terenów wyżej położonych bądź też - przerwania wałów ochronnych lub tam albo przelania się wód ponad wałami;
2)
zalanie terenów znajdujących się pomiędzy korytem rzeki a wałami ochronnymi oraz zalanie terenów położonych poza wałami przez wody przez nie lub pod nimi przesiąkające wskutek wyższego poziomu wody w rzece;
3)
wylew wód z dopływów rzek i kanałów, których ujścia zabezpieczone są śluzami (zastawami), na skutek zamknięcia tych śluz w celu zapobieżenia przelaniu się wody poza wały;
4)
wylew na skutek spiętrzenia się wód w dopływach rzecznych i urządzeniach odwadniających oraz w kanałach i rowach melioracyjnych, wskutek nadmiernego podniesienia się poziomu wody w odbiornikach wodnych, do których one mają ujście;
5)
spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych powodujący wskutek obfitych opadów atmosferycznych usuwanie się gleby oraz zniszczenie lub uszkodzenie roślin przez ich zmycie, wyłożenie, zamulenie itp.;
6)
zalanie terenów na skutek ulewnych lub długotrwałych opadów deszczu albo tajania śniegu przy prawidłowo działających urządzeniach odwadniających;
7)
zalanie upraw przez wody morskie;
8)
ponadto zalanie terenów żuław, spowodowane nadmiernym podniesieniem się wody w rzekach i kanałach, która, na skutek sztormów morskich, nie może być normalnie odprowadzona mimo prawidłowego funkcjonowania kanałów, rowów odwadniających itp.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.