Określenie stanowisk, na których pracownicy zatrudnieni w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są urzędnikami państwowymi.

Monitor Polski

M.P.1995.24.286

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 maja 1995 r.
w sprawie określenia stanowisk, na których pracownicy zatrudnieni w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są urzędnikami państwowymi.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451 oraz z 1994 r. Nr 136, poz. 704) zarządza się, co następuje:
Urzędnikami państwowymi w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
1)
dyrektora Biura, wicedyrektora Biura,
2)
dyrektora departamentu, wicedyrektora departamentu, głównego księgowego,
3)
naczelnika samodzielnego wydziału,
4)
głównego specjalisty,
5)
eksperta, asystenta,
6)
naczelnika wydziału, zastępcy naczelnika,
7)
radcy prawnego,
8)
starszego rzeczoznawcy i rzeczoznawcy,
9)
kierownika kancelarii, kierownika archiwum,
10)
aspiranta,
11)
inspektora p.poż. i bhp,
12)
starszego specjalisty i specjalisty,
13)
starszego radcy i radcy,
14)
starszego księgowego i księgowego, dyspozytora,
15)
radcy, sekretarza przewodniczącego i dyrektora, referenta prawnego, archiwisty, starszego referenta, referenta.
Wykaz stanowisk określonych w § 1 może być uzupełniony na wniosek Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 stycznia 1995 r.