Monitor Polski

M.P.1954.A-37.507

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1954 r.

UCHWAŁA NR 201
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 kwietnia 1954 r.
w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, których zajmowanie wyłącza właściwość zakładowych komisji rozjemczych w sporach ze stosunków pracy.

Na podstawie art. 2 ust. 3 dekretu z dnia 24 lutego 1954 r. o zakładowych komisjach rozjemczych (Dz. U. Nr 10, poz. 35) Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1. Właściwości zakładowych komisji rozjemczych nie podlegają spory ze stosunków pracy pracowników, zajmujących stanowiska kierownicze, a mianowicie:
1) dyrektorów (kierowników) przedsiębiorstw oraz ich zastępców;
2) kierowników działów i ich etatowych zastępców;
3) kierowników wydziałów (oddziałów) i ich etatowych zastępców;
4) kierowników samodzielnych komórek organizacyjnych, będących na prawach działów, wydziałów i oddziałów;
5) głównych księgowych (starszych księgowych) oraz pełniących obowiązki głównych i starszych księgowych;
6) komendantów straży przeciwpożarowej i przemysłowej;
7) kierowników kancelarii tajnej.
§  2. Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz właściwym ministrom.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 1954 r.