Określenie sposobu odgraniczenia wolnych obszarów celnych od pozostałego polskiego obszaru celnego.

Monitor Polski

M.P.1991.43.307

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 18 listopada 1991 r.
w sprawie określenia sposobu odgraniczenia wolnych obszarów celnych od pozostałego polskiego obszaru celnego.

Na podstawie art. 32 ust.4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442) zarządza się, co następuje:
Sposób odgraniczenia wolnego obszaru celnego, o którym mowa w art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442), powinien zapewnić skuteczne wykonywanie dozoru celnego i kontroli celnej. Zarządzający wolnym obszarem celnym uzgadnia sposób odgraniczenia z dyrektorem właściwego miejscowo urzędu celnego.
1.
Na odgraniczenie wolnego obszaru celnego, z wyłączeniem wolnych obszarów celnych, o których mowa w § 6, składają się następujące elementy:
1)
ogrodzenie wraz z przejściami wyznaczonymi dla ruchu towarowego i osobowego,
2)
zespół latarni elektrycznych, reflektorów lub innych źródeł światła (obwodnica oświetleniowa) rozmieszczonych wzdłuż ogrodzenia i terenu rozciągającego się wzdłuż ogrodzenia,
3)
oznakowania w postaci tablic informacyjnych z napisem "Wolny obszar celny ........................................................"

nazwa miejscowości

2.
Jeżeli elementy odgraniczenia określone w ust. 1 pkt 1 i 2 są ze względu na warunki topograficzne terenu niewystarczające do objęcia granicy wolnego obszaru celnego kontrolą celną i dozorem celnym, zarządzający wolnym obszarem celnym na wniosek dyrektora właściwego miejscowo urzędu celnego rozmieści wzdłuż ogrodzenia techniczne urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe lub system telewizji przemysłowej.
1.
Ogrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, powinno być wykonane z materiałów trwałych:
1)
z siatki z drutu stalowego o wymiarach oczek nie przekraczających 40 x 40 mm lub
2)
z typowych prefabrykowanych elementów budowlanych albo
3)
z płyt z blach stalowych.
2.
W celu uniemożliwienia przedostania się ludzi i zwierząt na teren wolnego obszaru celnego, poza przejściami, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, należy stosować dodatkowe zabezpieczenie w postaci zwojów drutu kolczastego lub stalowych, ostro zakończonych szpikulców zwieńczających ogrodzenie.
3.
Wysokość ogrodzenia, z wyłączeniem dodatkowych zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2, mierzona od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 3 metry.
4.
Ogrodzenie powinno przebiegać w odległości co najmniej 3 metrów od:
1)
budynków i zabudowań znajdujących się na terenie wolnego obszaru celnego,
2)
wód stojących lub wód płynących znajdujących się poza wolnym obszarem celnym.
5.
Dyrektor właściwego miejscowo urzędu celnego w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na odstąpienie od wymogu określonego w ust. 4.
1.
Obwodnica oświetleniowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, powinna umożliwiać identyfikację osób oraz przedmiotów z odległości 20 metrów w warunkach nocnych lub ograniczonej widoczności, przy czym oświetlenie przejść wyznaczonych dla ruchu towarowego i osobowego powinno umożliwiać swobodne czytanie kontrolowanych dokumentów.
2.
Zasadę stanowi ciągłe włączenie obwodnicy oświetleniowej w warunkach nocnych lub ograniczonej widoczności.
Urządzenia infrastruktury technicznej (przewody kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne, wentylacyjne) przebiegające przez granicę wolnego obszaru celnego powinny być zabezpieczone w sposób wykluczający możliwość nie kontrolowanego przemieszczania towarów.
Odgraniczenie wolnego obszaru celnego ustanowionego na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego stanowią trwałe powierzchnie ścian wyodrębnionego od tego terenu pomieszczenia wyposażonego w system technicznych zabezpieczeń uniemożliwiających nie kontrolowane przemieszczanie towarów.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.