Określenie równoważników zamiennych oraz warunków uiszczania tymi równoważnikami podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Monitor Polski

M.P.1949.A-55.752

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1949 r.

ZARZĄDZENIE
GŁÓWNEGO PEŁNOMOCNIK RZĄDOWY DS PODATKU GRUNTOWEGO
z dnia 30 lipca 1949 r.
w sprawie określenia równoważników zamiennych oraz warunków uiszczania tymi równoważnikami podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Na podstawie § 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1948 r. w sprawie obowiązku uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 67) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych co następuje:
Ustala się następujące równoważniki zamienne dla 100 kg żyta:

pszenicy I standartu 58 kg

pszenicy II standartu 62 kg

jęczmienia I standartu 80 kg

jęczmienia II standartu 100 kg

Prawo uiszczania podatku gruntowego w ziemiopłodach pszenicą lub jęczmieniem zamiast żytem przysługuje gospodarstwom rolnym określonym w § 3 ust. 2 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie obowiązku uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 671).
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września 1949 r. i ma zastosowanie również do uiszczeń zaległości podatku gruntowego w ziemiopłodach za lata ubiegłe.