Określenie rodzaju i zakresu przyłączy instalacyjnych do sieci uzbrojenia terenu, objętych kredytowaniem.

Monitor Polski

M.P.1983.31.174

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
z dnia 8 września 1983 r.
w sprawie określenia rodzaju i zakresu przyłączy instalacyjnych do sieci uzbrojenia terenu, objętych kredytowaniem.

Na podstawie § 1 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 1983 r. Nr 1, poz. 4) zarządza się, co następuje:
Do przyłączy do sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 1983 r. Nr 1, poz. 4), zalicza się przyłącza do sieci:
1)
wodociągowych,
2)
kanalizacyjnych,
3)
gazowych,
4)
cieplnych,
5)
elektroenergetycznych.
Zakres przyłączy objętych kredytowaniem i spłacanych ze środków spółdzielni mieszkaniowych jest następujący:
1)
w instalacji wodociągowej - odcinek przewodu wodociągowego od zaworu głównego do pierwszej zasuwy zainstalowanej na sieci wodociągowej, licząc od strony budynku,
2)
w instalacji kanalizacyjnej - odcinek przewodu odpływowego z budynku do pierwszej studzienki rewizyjnej na przykanaliku, licząc od strony budynku,
3)
w instalacji gazowej - odcinek przewodu gazowego od kurka głównego do zasuwy zainstalowanej na gazociągu, licząc od strony budynku, a w razie braku zasuwy - do odgałęzienia na gazociągu,
4)
w instalacji cieplnej - węzeł cieplny do zaworu na przyłączu; w razie budowy grupowych węzłów cieplnych, zakres przyłączy może być ustalony odmiennie,
5)
w instalacji elektroenergetycznej - złącze elektroenergetyczne.
Przepisy zarządzenia stosuje się do umów kredytowych zawieranych po dniu 1 stycznia 1983 r.
Inwestorzy zakładowego i komunalnego budownictwa mieszkaniowego mogą stosować przy zawieraniu umów o kompleksową realizację inwestycji zasady określające zakres przyłączy instalacyjnych do sieci uzbrojenia terenu, ustalone w § 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.