Określenie przełożonej władzy służbowej uprawnionej do wydawania imiennych upoważnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego przez organy ochrony kolei.

Monitor Polski

M.P.1962.4.13

Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 9 stycznia 1962 r.
w sprawie określenia przełożonej władzy służbowej uprawnionej do wydawania imiennych upoważnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego przez organy ochrony kolei.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. z 1959 r. Nr 15, poz. 79 i Nr 69, poz. 434) oraz § 2 ust. 2 zarządzenia nr 201 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1961 r. w sprawie nadania niektórym organom administracji państwowej uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego (Monitor Polski Nr 78, poz. 327) zarządza się, co następuje:
Przełożoną władzą służbową uprawnioną do wydawania imiennych upoważnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu za czyny oznaczone w upoważnieniu – są:
1)
Komendant Główny Służby Ochrony Kolei – dla personelu Komendy Głównej Służby Ochrony Kolei oraz komendantów okręgowych służby ochrony kolei;
2)
komendanci okręgowi służby ochrony kolei – dla pozostałych organów ochrony kolei.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 1962 r.