Określenie przedsiębiorstw uprawnionych do nabywania surowca tytoniowego oraz warunków uprawy tytoniu do celów naukowo-badawczych i szkoleniowych.

Monitor Polski

M.P.1975.36.218

Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 12 listopada 1975 r.
w sprawie określenia przedsiębiorstw uprawnionych do nabywania surowca tytoniowego oraz warunków uprawy tytoniu do celów naukowo-badawczych i szkoleniowych.

Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144) zarządza się, co następuje:
1.
Do zawierania umów kontraktacji tytoniu oraz skupu tytoniu wyznacza się wytwórnie i zakłady przemysłu tytoniowego, zgrupowane w Zjednoczeniu Przemysłu Tytoniowego, zwane dalej "przedsiębiorstwami".
2.
Przedsiębiorstwa są upoważnione do sprawowania kontroli wykonywania umów kontraktacji tytoniu.
3.
Właściwość miejscową w zakresie działania poszczególnych przedsiębiorstw w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, określa Naczelny Dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego w porozumieniu z terenowymi organami administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
Instytuty naukowo-badawcze oraz szkoły rolnicze i instytucje oświatowe, zwane dalej "instytutami", mogą uprawiać rośliny tytoniowe dowolnych odmian i w dowolnych ilościach w celach naukowo-badawczych i szkoleniowych.
1.
Instytuty obowiązane są:
1)
zawiadamiać o rozpoczętej uprawie tytoniu terenowo właściwe przedsiębiorstwo w terminie do dnia 31 marca roku uprawy, podając rodzaj i zakres doświadczeń uprawowych,
2)
udostępniać przedsiębiorstwom dokonywanie oględzin doświadczalnych plantacji tytoniu oraz udzielać wyjaśnień w sprawie prowadzonych doświadczeń tytoniowych,
3)
odstępować odpłatnie nie zużyte liście tytoniowe przedsiębiorstwom, które ustalają miejsce i terminy odbioru.
2.
Jeżeli instytut nie ma odpowiednich warunków do zbioru liści tytoniowych, ich wysuszenia i przygotowania do dostawy, a także jeżeli plantacja nie obejmuje więcej niż 50 roślin tytoniowych, liście i rośliny podlegają protokolarnemu zniszczeniu.
Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 26 marca 1969 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw uprawnionych do nabywania surowca tytoniowego oraz warunków uprawy tytoniu do celów naukowo-badawczych i szkoleniowych (Monitor Polski Nr 15, poz. 116).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1975 r.