Określenie organizacji zaopatrzenia rzemiosła uprawnionych do dokonywania zakupu przedmiotów stanowiących zapasy nieprawidłowe... - M.P.1972.16.107 - OpenLEX

Określenie organizacji zaopatrzenia rzemiosła uprawnionych do dokonywania zakupu przedmiotów stanowiących zapasy nieprawidłowe na równi z jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1972.16.107

Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1972 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
z dnia 29 lutego 1972 r.
w sprawie określenia organizacji zaopatrzenia rzemiosła uprawnionych do dokonywania zakupu przedmiotów stanowiących zapasy nieprawidłowe na równi z jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie § 16 ust. 2 uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi (Monitor Polski Nr 46, poz. 292), zwanej dalej "uchwałą", zarządza się, co następuje:
Niżej wymienione organizacje zaopatrzenia rzemiosła, a mianowicie:
1)
rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu,
2)
hurtownie zaopatrzenia rzemiosła,

mogą dokonywać na równi z jednostkami gospodarki uspołecznionej zakupu od państwowych jednostek organizacyjnych, określonych w uchwale, przedmiotów stanowiących zapasy nieprawidłowe pozostające w zarządzie tych jednostek.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.