Monitor Polski

M.P.1987.6.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 30 stycznia 1987 r.
w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) Rada Państwa uchwala, co następuje:
§  1. 1 Ustala się tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników administracyjnych i obsługi, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
§  2. 2  
1. Tworzy się fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3% planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji Prokuratora Generalnego.
2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez Prokurator Generalnego w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
§  3.
1. Pracownikowi protokołującemu w toku postępowania przygotowawczego na maszynie lub za pomocą stenografowania przysługuje dodatek za protokołowanie.
2. 3 Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa Prokurator Generalny.
3. 4 (skreślony).
§  4. Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się z osobami nie będącymi prokuratorami, które mają być zatrudnione na następujących stanowiskach w powszechnych jednostkach organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:
1) dyrektora departamentu (biura),
2) wicedyrektora departamentu (gabinetu, biura), doradcy Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, głównego specjalisty poza departamentem (gabinetem, biurem), głównego specjalisty do spraw legislacji, głównego księgowego, kierownika gospodarstwa pomocniczego,
3) naczelnika wydziału, głównego specjalisty,
4) zastępcy naczelnika wydziału, kierownika działu,
5) referendarza, specjalisty, starszego specjalisty,
6) kierownika kancelarii głównej, kierownika sekretariatu, kierownika biblioteki, kierownika archiwum, kierownika magazynu, kierownika kancelarii tajnej, kierownika hali maszyn,
7) radcy, inspektora, inspektora do spraw ......, starszego radcy, starszego inspektora, referenta prawnego, referenta prawno-administracyjnego,
8) statystyka, starszego statystyka,
9) sekretarza Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zastępcy Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, dyrektora departamentu (gabinetu, biura),
10) księgowego, starszego księgowego,
11) kasjera,
12) referenta i starszego referenta,
13) sekretarza, starszego sekretarza,
14) maszynistki.
§  5. 5 Aplikacji administracyjnej w powszechnych jednostkach organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podlegają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
§  6.
1. Komisje dyscyplinarne I instancji w prokuraturach wojewódzkich powołują prokuratorzy wojewódzcy dla okręgu swego działania, a komisję dyscyplinarną I instancji w Prokuraturze Generalnej - Prokurator Generalny.
2. Komisję dyscyplinarną II instancji (odwoławczej) powołuje Prokurator Generalny.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy powoływaniu rzeczników dyscyplinarnych.
§  7. W sprawach nie uregulowanych uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy wydane przez Radę Ministrów na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187).
§  8. Tracą moc:
1) uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Monitor Polski z 1983 r. Nr 1, poz. 2 i z 1986 r. Nr 4, poz. 28),
2) uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Monitor Polski Nr 16, poz. 90 i Nr 34, poz. 187, z 1985 r. Nr 43, poz. 276 oraz z 1986 r. Nr 4, poz. 29 i Nr 28, poz. 194).
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1987 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  6

I.

 TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowańStawka dodatku funkcyjnegoWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
A. Prokuratura Generalna
1Dyrektor departamentu (biura)XIX–XXI6–10wyższe7
2Wicedyrektor departamentu (gabinetu, biura), doradca Prokuratora Generalnego PRL, główny księgowy Prokuratury PRL, główny specjalista do spraw legislacjiXVIII–XX5–9wyższe7
3Główny księgowyXVII–XVIII4–8wyższe7
4Naczelnik wydziału, główny specjalistaXV–XVII2–6wyższe7
5Kierownik sekretariatu departamentu (gabinetu, biura)XIII–XV1–5wyższe4
6Starszy specjalistaXIII–XVwyższe6
7Kierownik działuXIII–XV1–4średnie5
8SpecjalistaXII–XIVwyższe4
9Starszy radca, starszy inspektor, starszy statystyk XI–XIIIwyższe3
10Kierownik sekretariatu wydziałuIX–XIII1–4wyższe3
średnie5
11Referent prawnyIX-XII-wyższe prawnicze
12Radca, inspektor, statystyk, starszy księgowy, sekretarz Prokuratora Generalnego PRL i zastępcy Prokuratora Generalnego PRLIX–XIIśrednie2
13Starszy sekretarzIX–XIIśrednie2
14Księgowy, sekretarz dyrektora departamentu (gabinetu, biura)VIII–XIśrednie
15SekretarzVIII–Xśrednie
16Starszy referent: administracyjny, księgowy itp.VII–IXśrednie2
17ReferentVI–VIIIśrednie1
B. Prokuratury wojewódzkie
18Główny księgowy, naczelnik wydziałuXIV–XVI2–5wyższe4
19Zastępca głównego księgowego, zastępca naczelnika wydziału, starszy inspektor do spraw biurowościXIII–XV1–4wyższe3
20Kierownik działuXIII–XV1–4średnie5
21Starszy inspektorIX–XIIIśrednie6
22Starszy księgowyVII–XIIśrednie2
23Referent prawnyVII–XIwyższe prawnicze
Referent prawno–administracyjnywyższe administracyjne
24Sekretarz prokuratora wojewódzkiegoIX–Xśrednie
25KsięgowyVII–IXśrednie2
C. Prokuratury wojewódzkie i rejonowe
26ReferendarzXIII–XV1–4wyższe3
27Kierownik sekretariatuXIII–XV1–4średnie5
28Starszy sekretarz, inspektor do spraw ...VIII–XIIśrednie2
29SekretarzVIII–Xśrednie1
30Starszy referentVII–IXśrednie2
31ReferentV–VIIIśrednie
D. Prokuratura Generalna, prokuratury wojewódzkie i rejonowe
32Kierownik gospodarstwa pomocniczegoXVII–XVIII4–8średnie6
33Kierownik warsztatu, kierownik stacji obsługi, kierownik bibliotekiX–XII1–3średnie4
34Zastępca kierownika warsztatu, zastępca kierownika stacji obsługi, kierownik garażuIX–XI1–2średnie3
Starszy bibliotekarz
35Kierownik magazynu, kierownik hali maszynIX–X1–2średnie3
Maszynistka klasy mistrzowskiej, dyspozytor, kontroler techniczny
36Kierownik kancelarii głównej, kierownik kancelarii tajnej, kierownik archiwum, kierownik centrali telefonicznejVIII–IX1–2średnie3
Starszy magazynier, kasjer, bibliotekarz, intendent, starsza maszynistka
37Archiwista, magazynier, starsza telefonistka, maszynistka, teletypistkaVII–VIIIśrednie
38TelefonistkaV–VIpodstawowe i umiejętność wykonywania czynności
39Stażysta V–VIwyższe
IV-średnie-

II.

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowańWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
12345
1Kierowca autobusuX–XIwedług odrębnych przepisów
2Kierowca samochodu ciężarowegoIX–Xwedług odrębnych przepisów
3Rzemieślnik–specjalistaIX–XIzasadnicze
4Rzemieślnik wykwalifikowany, palacz c.o.VIII–IXzasadnicze
5Kierowca samochodu osobowegoVII–VIIIwedług odrębnych przepisów
6Operator urządzeń powielającychVI–VIIIpodstawowe
7Starszy woźny prezydialnyVI–VIIpodstawowe
8Robotnik gospodarczyV–VIIpodstawowe
9Woźny prezydialnyV–VIpodstawowe
10Portier, szatniarz, dozorca, dźwigowy, woźnyIV–Vpodstawowe
11SprzątaczkaIII–IVpodstawowe
12GoniecII–IVpodstawowe

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  7 WYKAZ STANOWISK W POWSZECHNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ, DO KTÓRYCH OBJĘCIA WYMAGANA JEST APLIKACJA ADMINISTRACYJNA

1. W Prokuraturze Generalnej:

1) starszy specjalista, specjalista,

2) starszy radca, starszy inspektor, referent prawny, referent prawno-administracyjny, kierownik działu,

3) radca, inspektor, starszy statystyk,

4) starszy referent, statystyk, referent,

5) kierownik sekretariatu, starszy sekretarz, sekretarz,

6) starszy księgowy, księgowy,

7) sekretarz: Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zastępcy Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, dyrektora departamentu (gabinetu).

2. W prokuraturach wojewódzkich i rejonowych:

1) naczelnik i zastępca naczelnika wydziału,

2) kierownik sekretariatu, kierownik działu,

3) referendarz, starszy inspektor, referent prawny, referent prawno-administracyjny,

4) inspektor do spraw ....., inspektor,

5) starszy sekretarz, starszy referent,

6) sekretarz, referent,

7) starszy księgowy, księgowy,

8) sekretarz prokuratora wojewódzkiego.

Obowiązkiem odbycia aplikacji objęte są również stanowiska równorzędne w razie uzupełnienia nimi tabeli stanowisk administracyjnych.

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 20 lutego 1989 r. (M.P.89.8.71) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 20 lutego 1989 r. (M.P.89.8.71) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.
3 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) uchwały z dnia 20 lutego 1989 r. (M.P.89.8.71) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.
4 § 3 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. b) uchwały z dnia 20 lutego 1989 r. (M.P.89.8.71) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.
5 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 20 lutego 1989 r. (M.P.89.8.71) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.
6 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 18 grudnia 1987 r. (M.P.87.38.325) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 1987 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 15 września 1988 r. (M.P.88.28.248) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały z dnia 20 lutego 1989 r. (M.P.89.8.71) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.

7 Załącznik nr 2 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 7 uchwały z dnia 20 lutego 1989 r. (M.P.89.8.71) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.