Określenie niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.

Monitor Polski

M.P.1985.43.275

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 12 grudnia 1985 r.
w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) Rada Państwa uchwala, co następuje:
Urzędnikami państwowymi są pracownicy administracyjni Sądu Najwyższego.
Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się z osobami nie będącymi sędziami, zatrudnionymi na następujących stanowiskach w Sądzie Najwyższym:
1)
wicedyrektora Biura Prezydialnego,
2)
głównego specjalisty, głównego księgowego,
3)
naczelnika wydziału,
4)
specjalisty, starszego specjalisty,
5)
kierownika sekretariatu izby, Biura Orzecznictwa,
6)
starszego radcy, starszego inspektora,
7)
kierownika sekretariatu wydziału w izbie, radcy, inspektora,
8)
sekretarza: Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, prezesów Sądu Najwyższego, dyrektora Biura Prezydialnego i Biura Orzecznictwa,
9)
kierownika biblioteki, kierownika biura podawczego, kierownika archiwum, kierownika hali maszyn,
10)
księgowego, starszego księgowego, kasjera,
11)
sekretarza sądowego, starszego sekretarza sądowego,
12)
referenta, starszego referenta,
13)
maszynistki, starszej maszynistki.
1.
Obowiązkowi odbycia aplikacji administracyjnej w Sądzie Najwyższym podlegają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach określonych w załączniku nr 1 do uchwały.
2.
Program odbywania aplikacji ustala Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.
1.
Komisje dyscyplinarne I i II instancji powołuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy powoływaniu rzeczników dyscyplinarnych.
Ustala się tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.
 
1.
Tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3% planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
2.
Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
Pracownikom protokołującym na posiedzeniach sądowych przysługuje dodatek za protokołowanie w wysokości i na zasadach ustalonych dla sądów wojewódzkich i rejonowych.
W zakresie nie unormowanym uchwałą do pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego stosuje się odpowiednio przepisy wydane przez Radę Ministrów na podstawie art. 2 pkt 1, art. 4 ust. 3, art. 7 ust. 6, art. 20 ust. 4, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 24 ust. 2, art. 26 ust. 2, art. 36 ust. 7 i art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187).
Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc dotychczasowe przepisy w sprawach unormowanych w tej uchwale.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ STANOWISK ADMINISTRACYJNYCH W SĄDZIE NAJWYŻSZYM, KTÓRYCH OBJĘCIE POPRZEDZONE JEST APLIKACJĄ ADMINISTRACYJNĄ

1. Starszy specjalista

2. Specjalista

3. Kierownik sekretariatu izby, Biura Orzecznictwa, wydziału

4. Starszy radca, starszy inspektor

5. Radca, inspektor

6. Sekretarz, starszy sekretarz sądowy

7. Starszy referent, starszy księgowy

8. Referent, księgowy, sekretarka.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  3 A. TABELA

STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH SĄDU NAJWYŻSZEGO
Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowańStawka dodatkuWymagane kwalifikacje
funkcyjnegowykształcenieliczba lat pracy
123456
1Wicedyrektor Biura Prezydialnego, główny księgowy Sądu NajwyższegoXVIII–XX5–9wyższe7
2Rzecznik prasowyXVI–XVII3–7wyższe7
3Naczelnik wydziału, główny specjalistaXV–XVII2–6wyższe7
4Starszy specjalistaXIII–XVwyższe6
5SpecjalistaXII–XIVwyższe4
6Kierownik sekretariatu izby, Biura OrzecznictwaXIII–XV1–5wyższe4
7Starszy inspektor, starszy radcaXI–XIIIwyższe3
8Kierownik sekretariatuIX–XIII1–4wyższe3
wydziału w izbieśrednie5
9Inspektor, radca, starszy księgowy, sekretarz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu NajwyższegoIX–XIIśrednie2
10Starszy sekretarz sądowyIX–XIIśrednie2
11Księgowy, sekretarz dyrektora Biura Prezydialnego, Biura OrzecznictwaVIII–XIśrednie
12Sekretarz sądowyVIII–Xśrednie
13Starszy referent: księgowy, administracyjny itp.VII–IXśrednie2
14ReferentVI–VIIIśrednie1

B. TABELA

STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH W SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatkuWymagane kwalifikacje
funkcyjnegowykształcenieliczba lat pracy
123456
1Kierownik bibliotekiX–XII1–3średnie4
2Kierownik garażuIX–XI1–2średnie3
Starszy bibliotekarz
3Maszynistka klasy mistrzowskiej3
Kierownik magazynu, kierownik hali maszynIX–X1–2średnie
Dyspozytor taboru samochodowego, kontroler techniczny
Sekretarka
4Kierownik biura podawczego, kierownik archiwum, kierownik centrali telefonicznejVIII–IX1–2średnie3
Starszy magazynier, kasjer, bibliotekarz, intendent, starsza maszynistka
5Archiwista, magazynier, starsza telefonistka, maszynistka, teletypistkaVII–VIIIśrednie
6TelefonistkaV–VIpodstawoweumiejętność wykonywania czynności
7StażystaV–VIwyższe
IVśrednie

C. TABELA

STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI SĄDU NAJWYŻSZEGO

Lp.StanowiskoKategoriaWymagane kwalifikacje
zaszeregowaniawykształcenieliczba lat pracy
12345
1Rzemieślnik specjalistaIX–XIzasadnicze
2Rzemieślnik wykwalifikowanyVIII–IXzasadnicze
3Kierowca samochodu osobowegoVII–VIIIwedług odrębnych przepisów
4Operator urządzeń powielającychVI–VIIIpodstawowe
5Starszy woźny prezydialny, robotnik gospodarczyV–VIIpodstawowe
6Woźny prezydialny, portier, szatniarz, dozorca, dźwigowyIV–Vpodstawowe
7SprzątaczkaIII–IVpodstawowe
8GoniecII–IVpodstawowe

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  4 (skreślony).

1 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 20 lutego 1989 r. (M.P.89.4.40) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.
2 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 20 lutego 1989 r. (M.P.89.4.40) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.
3 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 30 stycznia 1987 r. (M.P.87.6.46) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1987 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 18 grudnia 1987 r. (M.P.87.38.324) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 1987 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 15 września 1988 r. (M.P.88.28.247) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 20 lutego 1989 r. (M.P.89.4.40) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.

4 Załącznik nr 3 skreślony przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 20 lutego 1989 r. (M.P.89.4.40) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.