Monitor Polski

M.P.1972.53.284

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1977 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI I MIAR
z dnia 6 listopada 1972 r.
w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. z 1966 r. Nr 23, poz. 148 i z 1972 r. Nr 11, poz. 83) zarządza się, co następuje:
§  1. Przez użyte w zarządzeniu wyrażenia:
1) "narzędzia pomiarowe" - rozumie się wzorce miar, wzorce fizycznych, chemicznych i innych własności materii i materiałów oraz przyrządy pomiarowe,
2) "kontrolne narzędzia pomiarowe" - rozumie się narzędzia pomiarowe wyższej dokładności, przeznaczone wyłącznie do wzorcowania i sprawdzania użytkowych narzędzi pomiarowych,
3) "użytkowe narzędzia pomiarowe" - rozumie się narzędzia pomiarowe służące do pośredniego lub bezpośredniego dokonywania pomiarów,
4) "okres ważności legalizacji" - rozumie się okres, w którym narzędzia mogą być stosowane do celów oraz w zakresie i warunkach określonych przepisami dotyczącymi poszczególnych narzędzi pomiarowych.
§  2. Narzędzia pomiarowe podlegające obowiązkowi legalizacji oraz okresy ważności legalizacji tych narzędzi określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  3. Obowiązek legalizacji rozciąga się na użytkowe narzędzia pomiarowe stosowane do kontroli jakości surowców, materiałów, półwyrobów i wyrobów oraz do kontroli i regulacji przebiegu procesów technologicznych w produkcji. Użytkowe narzędzia pomiarowe podlegające obowiązkowi legalizacji oraz okresy ważności legalizacji tych narzędzi określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  4.
1. Narzędzia pomiarowe wytwarzane w kraju, podlegające obowiązkowi legalizacji, powinny być zalegalizowane przed oddaniem ich do sprzedaży lub stosowania; obowiązek uzyskania legalizacji ciąży na wytwórcy narzędzia pomiarowego.
2. Narzędzia pomiarowe określane w ust. 1 przeznaczone do wywozu za granicę nie podlegają obowiązkowi uzyskania legalizacji; narzędzia te mogą być legalizowane na wniosek zgłaszającego.
3. Jeżeli odbiorcą wytworzonych w kraju narzędzi pomiarowych jest zakład, w którym znajduje się punkt legalizacyjny powołany do legalizacji narzędzi pomiarowych masowo stosowanych przez ten zakład (np. liczników energii elektrycznej, gazomierzy, wodomierzy itp.), zakładowi takiemu, za jego zgodą, mogą być dostarczone przez wytwórcę nie zalegalizowane narzędzia pomiarowe, które powinny być legalizowane w tym punkcie legalizacyjnym.
4. Dostarczenie przez wytwórcę narzędzi pomiarowych nie legalizowanych innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 oraz w innych wypadkach niż określone w ust. 2 może nastąpić tylko z przyczyn gospodarczo uzasadnionych za zezwoleniem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar.
§  5.
1. Taksometry, szybkościomierze, przepływomierze i odmierzacze paliw ciekłych mogą być przeznaczone do sprzedaży lub oddane do stosowania po wstępnej legalizacji, polegającej na sprawdzeniu ich przed zainstalowaniem lub ustawieniem w miejscu stosowania. Narzędzia te po zainstalowaniu lub ustawieniu w miejscu stosowania, a przed oddaniem ich do stosowania powinny być zgłoszone do legalizacji ostatecznej, polegającej na sprawdzeniu tych narzędzi w miejscu i w warunkach stosowania.
2. Obowiązek uzyskania legalizacji wstępnej narzędzi pomiarowych wymienianych w ust. 1 ciąży na: wytwórcy, wykonawcy naprawy lub jednostce zamawiającej te narzędzia w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego, a obowiązek uzyskania legalizacji ostatecznej - na wykonawcy montażu tych narzędzi w miejscu ich stosowania.
§  6.
1. Wagi analityczne mogą być przeznaczone do sprzedaży po wstępnej legalizacji. Narzędzia te podlegają legalizacji ostatecznej po ich sprawdzeniu w miejscu i w warunkach stosowania. Obowiązek uzyskania legalizacji wstępnej wag analitycznych ciąży na wytwórcy, a obowiązek uzyskania legalizacji ostatecznej - na wykonawcy montażu tych wag w miejscu ich stosowania.
2. Wagi analityczne sprowadzane z zagranicy podlegają legalizacji ostatecznej w miejscu i w warunkach stosowania; obowiązek uzyskania legalizacji ciąży na wykonawcy montażu.
§  7. Narzędzia pomiarowe podlegają obowiązkowi legalizacji po każdorazowej naprawie przed oddaniem ich do stosowania; obowiązek uzyskania legalizacji ciąży na wykonawcy naprawy.
§  8. Sprzedawcom wolno przechowywać i sprzedawać narzędzia pomiarowe tylko z ważną i nie naruszoną cechą legalizacyjną lub ważnym świadectwem legalizacji; powinni oni narzędzia te przechowywać w taki sposób, aby nie utraciły swoich własności metrologicznych przed upływem okresu ważności legalizacji. Bezpośrednio przed wygaśnięciem ważności cechy legalizacyjnej lub świadectwa legalizacji narzędzia te należy zgłosić do ponownej legalizacji.
§  9.
1. Narzędzia pomiarowe sprowadzone z zagranicy i podlegające obowiązkowi legalizacji:
1) których legalizacja w myśl przepisów odbywa się w miejscu ich ustawienia lub stałego stosowania, powinny być zalegalizowane przed oddaniem ich do stosowania, przy czym obowiązek zgłoszenia tych narzędzi do legalizacji ciąży na wykonawcy montażu narzędzia; jeżeli montażu narzędzia pomiarowego dokonał dostawca zagraniczny, obowiązek zgłoszenia do legalizacji narzędzia ciąży na jednostce, która będzie stosować narzędzia,
2) inne niż wymienione w pkt 1 powinny być zgłoszone do legalizacji przez jednostkę zamawiającą te narzędzia w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego i mogą być oddane do sprzedaży bądź stosowania dopiero po ich zalegalizowaniu.
2. Narzędzia pomiarowe wytwarzane za granicą, jeżeli są zaopatrzone w cechę legalizacyjną powołanego do tego organu kraju wytwórcy, mogą być instalowane za granicą na polskich statkach i innych jednostkach pływających. Do okresów ważności legalizacji takich narzędzi stosuje się odpowiednio przepisy § 10.
§  10.
1. Jednostka stosująca narzędzie pomiarowe obowiązana jest zgłosić je do legalizacji przed upływem okresu ważności legalizacji.
2. Jeżeli okres ważności legalizacji wyrażony jest w miesiącach, to liczy się go od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana. Jeżeli okres ważności legalizacji wyrażony jest w latach, to liczy się go od pierwszego stycznia tego roku, w którym legalizacja została dokonana.
§  11. Traci moc zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 października 1966 r. w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji (Monitor Polski z 1966 r. Nr 58, poz. 282 i z 1970 r. Nr 4, poz. 38).
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 1

WYKAZ NARZĘDZI POMIAROWYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI LEGALIZACJI

Lp.Wyszczególnienie narzędzi pomiarowychOkresy ważności legalizacji narzędzi pomiarowych
123
A. Narzędzia do pomiaru geometrycznych

wielkości ciał stałych.

1. Narzędzia do warsztatowych pomiarów długości

i kąta.

1Kontrolne płytki wzorcowe (podstawowe), tj. płytki najwyższej klasy dokładności w zakładzie wytwórczym, służące do sprawdzania metodą porównawczą płytek wzorcowych niższych klas dokładności, zwanych podporządkowanymi oraz do wzorcowania najdokładniejszych narzędzi pomiarowych 13 miesięcy
2. Narzędzia do pomiarów liniowych i

powierzchni.

2Przymiary sztywne liniowe:
a) kontrolne 3 lata
b) użytkowe (z wyjątkiem geodezyjnych)jeden raz po wyprodukowaniu
3Przymiary wstęgowe metalowe:
a) kontrolne 25 miesięcy
b) użytkowe 3 lata
4Przymiary bławatnejeden raz po wyprodukowaniu
5Średnicomierze do drewna 3 lata
6Przymiary do pomiaru wysokości napełnienia zbiornikówokres ważności legalizacji odpowiada okresowi legalizacji zbiorników
7Sita do klasyfikacji jęczmienia browarnego:
a) kontrolne 13 miesięcy
b) użytkowe 3 lata
8Przyrządy do pomiaru długości drutu, kabli, tkanin, materiałów taśmowych, papierowych i innych 3 lata
9Drogomierze:
a) kontrolne stacyjne- 25 miesięcy,
b) użytkowe wskazujące

rejestrujące oraz wskazujące i

rejestrujące pojazdów

samochodowych dwuśladowych, z

wyjątkiem stosowanych do

motocykli z przyczepą boczną

oraz ciągników:

- produkowane w kraju- po wyprodukowaniu i po zainstalowaniu

w pojeździe przez producenta tych

pojazdów,

- importowane (luzem lub

zainstalowane w pojazdach)

- przed przeznaczeniem do sprzedaży lub

użytku,

- użytkowane przez jednostki

gospodarki uspołecznionej

- po zainstalowaniu w pojeździe i po

każdorazowym naruszeniu zabezpieczeń

(plomb),

10Ramy do pomiaru drewna w stosach 3 lata
11Przyrządy do pomiaru powierzchni skór (planimetry i maszyny do pomiaru powierzchni skór) 3 lata
12Pipety do określania szybkości opadania krwinek:
a) kontrolne 25 miesięcy
b) użytkowejeden raz po wyprodukowaniu
B. Narzędzia do pomiaru masy.
13Narzędzia kontrolne do sprawdzania odważników i wag:
a) zwyczajnych i dokładniejszych 13 miesięcy
b) analitycznych, technicznych i torsyjnych 25 miesięcy
14Odważniki handlowe zwyczajne i dokładniejsze 3 lata
15Odważniki analityczne i techniczne 25 miesięcy
16Wagi użytkowe zwyczajne i dokładniejsze:
a) dźwigniowo-obciążnikowe, z wyjątkiem wag

prostych uchylnych i wag do użytku

domowego

3 lata
b) dźwigniowo-sprężynowe, z wyjątkiem wag do

użytku domowego

3 lata
c) elektroniczne 3 lata
d) izotopowe 3 lata
e) dozowniki objętościowe 3 lata
17Wagi wysokiej dokładności:
a) analityczne i techniczne- 25 miesięcy,
b) torsyjne i hydrostatyczne- po wyprodukowaniu i po każdorazowej

naprawie,

C. Narzędzia do pomiaru wielkości

kinematycznych.

1. Narzędzia do pomiaru czasu i częstotliwości.
18Chronometry okrętowe 4 lata
19Stopery kontrolne:
a) mechaniczne- 13 miesięcy,
b) elektryczne- 25 miesięcy,
20Sprawdzarki dobowego chodu zegarów (chronokomparatory) 25 miesięcy
21Częstotliwościomierze kontrolne:
a) o dokładności niższej niż 10-6 25 miesięcy
b) o dokładności 10-6 i wyższej 3 lata
22Generatory kontrolne:
a) o dokładności niższej niż 10-6 25 miesięcy
b) o dokładności 10-6 i wyższej 3 lata
23Zegary kwarcowe kontrolne 3 lata
2. Narzędzia do pomiaru prędkości oraz liczby

obrotów.

24Tachometry:
a) użytkowe 3 lata
b) kontrolne 25 miesięcy
25Prędkościomierze:
a) kontrolne- 25 miesięcy,
b) użytkowe wskazujące oraz

wskazujące i rejestrujące

pojazdów samochodowych

dwuśladowych, z wyjątkiem

stosowanych do motocykli z

przyczepą boczną oraz

ciągników

- produkowane w kraju- po wyprodukowaniu i po zainstalowaniu

w pojeździe przez producenta tych

pojazdów,

- importowane (luzem lub

zainstalowane w pojazdach)

- przed przeznaczeniem do sprzedaży lub

użytku,

26Taksometry 13 miesięcy
27Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów 13 miesięcy
28Przetworniki przyspieszeń piezoelektryczne 13 miesięcy
29Przetworniki prędkości indukcyjne o masie do 200 g 13 miesięcy
30Mierniki i rejestratory drgań:
a) do pomiaru drgań periodycznych 13 miesięcy
b) do pomiaru drgań nieperiodycznych 13 miesięcy
D. Narzędzia do pomiaru objętości, przepływu

płynów oraz do pomiaru ciśnienia.

1. Narzędzia do statycznego pomiaru objętości.
31Pojemniki zwyczajne:
a) jednomiarowejeden raz po wyprodukowaniu
b) wielomiarowe (menzury zwyczajne) z

wyjątkiem szklanych

3 lata
32Pojemniki dokładniejsze 3 lata
33Kolby:
a) zwyczajne metalowe II rzędu 3 lata
b) kontrolne metalowe I rzędu 5 lat
c) kontrolne szklanejeden raz po wyprodukowaniu
d) szklane z jedna kreską klasy

niedokładności "A" i "B"

jeden raz po wyprodukowaniu
34Pipety:
a) do butyrometrycznego badania

mleka pełnego lub śmietany

- po wyprodukowaniu,
b) do bakteriologicznego badania

mleka

- po wyprodukowaniu,
c) laboratoryjne jednomiarowe

klasy dokładności "A" i "B"

- po wyprodukowaniu,
d) laboratoryjne wielomiarowe

klasy dokładności "A"

- po wyprodukowaniu,
35Biurety klasy niedokładności "A" i "B"jeden raz po wyprodukowaniu
36Mikrobiurety wg Banga klasy niedokładności "A" i "B"jeden raz po wyprodukowaniu
37Butyrometryjeden raz po wyprodukowaniu
38Cylindry pomiarowe (menzury szklane) klasy dokładności "A" wzorcowane na wlew- po wyprodukowaniu,
39Menzury wirówkowe do oznaczania zanieczyszczeń i wody w ropie i przetworach naftowychjeden raz po wyprodukowaniu
40Mierniki objętości mleka z podzielnią pływakową 3 lata
41Mierniki zużycia paliwa 3 lata
42Beczki:
a) do piwa oraz inne stosowane

jako naczynia pomiarowe

- 3 lata,
b) do wina- 5 lat,
43Zbiorniki pomiarowe stałe:
a) odbieralniki spirytusu 4 lata
b) magazynowe do spirytusu10 lat
c) do innych cieczy11 lat
44Cysterny pomiarowe 5 lat
45Pojemnikowe odmierzacze cieczy 3 lata
46Przyrządy sześcianujące do wody 25 miesięcy
47Przyrządy sześcianujące do gazu 25 miesięcy
48Zbiorniki kontrolne do sprawdzania przepływomierzy cieczy 5 lat
2. Przyrządy do pomiaru przepływu płynów.
49Gazomierze kontrolne 25 miesięcy
50Rotametry kontrolne 4 lata
51Przepływomierze kontrolne komorowe do cieczy 6 miesięcy
52Gazomierze użytkowe silnikowejeden raz po wyprodukowaniu i po każdorazowej naprawie
53Wodomierze silnikowe:
a) domowe 6 lat
b) przemysłowe 4 lata
54Przepływomierze paliw ciekłych i olejów mineralnych 3 lata
55Odmierzacze paliw ciekłych z przepływomierzami 3 lata
56Przepływomierze do cieczy spożywczych 3 lata
3. Narzędzia do pomiaru ciśnienia.
57(skreślona)
58Manometry, wakuometry i monowakuometry kontrolne:
a) sprężynowe 13 miesięcy
b) hydrostatycznejeden raz po wyprodukowaniu oraz w razie wymiany rurek pomiarowych
59Ciśnieniomierze różnicowe kontrolne 5 lat
60Mikromanometry kontrolne 5 lat
61Manometry obciążnikowo-tłokowe 5 lat
62Barometry i wysokościomierze kontrolne 25 miesięcy
63Sfigmomanometry do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi:
a) sprężynowe 3 lata
b) hydrostatycznejeden raz po wyprodukowaniu oraz w razie wymiany rurek pomiarowych
E. Narzędzia kontrolne do pomiaru siły

i wytrzymałości materiałów.

64Siłomierze kontrolne do sił statycznych 25 miesięcy
65Wzorce twardości Brinellajeden raz po wyprodukowaniu
66Wzorce twardości Rockwella- 25 miesięcy,
67Wzorce twardości Vickersa

(makro)

- 25 miesięcy,
68Twardościomierze kontrolne 13 miesięcy
69Stanowiska kontrolne do sprawdzania siłomierzykażdorazowo po sprawdzeniu ustala Polski Komitet Normalizacji i Miar
F. Przyrządy do pomiaru wielkości

elektrycznych.

1. Przyrządy do pomiaru prądu, napięcia, mocy,

energii elektrycznej i oporu, sprawdzane

prądem stałym lub zmiennym o niskiej

częstotliwości.

70Oporniki wzorcowe kontrolne 25 miesięcy
71Ogniwa kontrolne 13 miesięcy
72Oporniki precyzyjne kontrolne 25 miesięcy
73Kompensatory kontrolne prądu stałego 25 miesięcy
74Mostki kontrolne do pomiaru oporu prądem stałym 25 miesięcy
75Amperomierze kontrolne 25 miesięcy
76Woltomierze kontrolne 25 miesięcy
77Watomierze kontrolne 25 miesięcy
78Liczniki:
a) energii elektrycznej prądu

stałego kilowatogodzin, z

wyjątkiem liczników

elektrolitycznych

- 4 lata,
b) transformatorowe

(przekładnikowe) do pomiarów

pośrednich i półpośrednich

oraz liczników mocy

nominalnej ponad 30

kilowatów

- 4 lata,
c) energii elektrycznej do

pomiarów bezpośrednich prądu

jednofazowego wyrobu

Zakładów "Mera-Pafal"

oznaczone znakiem fabrycznym

A 52

- 20 lat,
d) inne nie wyszczególnione pod

lit. a), b), c)

- 15 lat,
79Liczniki godzin pracy silnika elektrycznego 3 lata
80Liczniki kontrolne 13 miesięcy
81Przekładniki energetyczne klasy 0,5 i dokładniejszejeden raz po wyprodukowaniu oraz po każdorazowej naprawie
82Przekładniki laboratoryjne klasy 0,2 i dokładniejsze:
a) kontrolne 5 lat
b) użytkowejeden raz po wyprodukowaniu oraz po każdorazowej naprawie
83Mostki kontrolne do pomiaru błędów przekładników 25 miesięcy
84Skrzynki obciążeń kontrolne dla przekładników o częstotliwości 50 Hz 25 miesięcy
2. Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych

w elektronice.

1) Wzorce RLC:
85Wzorce indukcyjności stałe 13 miesięcy
86Wzorce indukcyjności regulowane 13 miesięcy
87Wzorce pojemności stałe 13 miesięcy
88Wzorce pojemności regulowane 13 miesięcy
89Wzorce oporności (w zakresie do 100 MHz) 13 miesięcy
2) Przyrządy i wzorce do pomiarów

impedancji, tłumienia oraz do pomiarów

wartości skutecznej sinusoidalnego

napięcia prądu i mocy w zakresie

częstotliwości do 3.000 MHz:

90Współosiowe wzorce impedancji w zakresie do 8,5 GHz 13 miesięcy
91Współosiowe linie pomiarowe w zakresie powyżej 0,15 GHz 13 miesięcy
92Kontrolne wzorce współczynnika strat dielektrycznych tg δ dielektryków w zakresie do 100 MHz 13 miesięcy
93Kontrolne przetworniki termoelektryczne napięciowe 3 lata
94Kontrolne przetworniki termoelektryczne prądowe 3 lata
95Woltomierze kontrolne w zakresie od 10 mV do 100 V 13 miesięcy
96Amperomierze kontrolne w zakresie od 10 mA do 2 A 13 miesięcy
97Kontrolne termoelektryczne przetworniki mocy 3 lata
98Kontrolne mierniki mocy, wyposażone w głowice absorbcyjne w zakresie do 10 mW 13 miesięcy
99Kontrolne źródła sinusoidalnych wielkości napięcia prądu lub mocy 13 miesięcy
100Tłumiki stosowane jako wzorce tłumienia w zakresie częstotliwości do 3.000 MHz:
a) stałe 13 miesięcy
b) regulowane 13 miesięcy
3) Narzędzia do pomiaru wielkości

akustycznych:

101Wzorce ciśnienia akustycznego (pistonfony, wzorcowe źródła dźwięku)- 25 miesięcy,
102Kontrolne narzędzia do sprawdzania słuchawek pomiarowych: "sztuczne ucho" oraz "sztuczny mastoid"- 3 lata,
103Słuchawki pomiarowe powietrzne i kostne- 13 miesięcy,
104Audiometry (przeglądowe, kliniczne)- 13 miesięcy,
105Mierniki poziomu dźwięku- 13 miesięcy,
106Mikrofony pomiarowe- 13 miesięcy,
107Przedwzmacniacze do przetworników dźwięku- 3 lata,
108Analizatory pasmowe- 3 lata,
109(skreślona)
110(skreślona)
G. Narzędzia do pomiaru światła i barwy.
111Kontrolne wzorce światłości kierunkowejdla narzędzi pomiarowych wymienionych pod lp. 111 do 115 w okresie ustalonym każdorazowo w świadectwie legalizacji
112Kontrolne wzorce strumienia świetlnego
113Kontrolne wzorce temperatury barwowej
114Filtry kontrolne o znanym widmowym (całkowitym lub dla określonego obszaru widmowego) współczynniku przepuszczania w zakresie widma widzialnego oraz o znanych składowych trójchromatycznych dla wzorcowych źródeł światładla narzędzi pomiarowych wymienionych pod lp. 111 do 115 w okresie ustalonym każdorazowo w świadectwie legalizacji
115Wzorce bieli o znanym bezwzględnym widmowym (całkowitym lub dla określonego obszaru widmowego) współczynniku odbicia lub luminancji w określonej geometrii pomiarowej
116Kolorymetry kontrolne do pomiaru współrzędnych trójchromatycznych źródeł światła oraz składowych trójchromatycznych materiałów przepuszczających i odbijających 25 miesięcy
117Luksomierze 25 miesięcy
118Nitomierze 25 miesięcy
119Monochromatory pryzmatyczne i siatkowe na zakres widmowy od 200-1.000 nm 4 lata
H. Narzędzia do pomiaru temperatury.
120Pirometry monochromatyczne kontrolne 13 miesięcy
121Termometry szklane kontrolnejeden raz po wyprodukowaniu
122Termometry szklane użytkowe:
a) lekarskiejeden raz po wyprodukowaniu
b) techniczne do badań przetworów naftowychjeden raz po wyprodukowaniu
c) laboratoryjne ogólnego zastosowania (ze

stałą ilością cieczy termometrycznej, bez

urządzeń dodatkowych) o zakresie wskazań

zawartym w przedziale -60 do 500°C z

działką elementarną nie mniejszą niż

0,1°C

jeden raz po wyprodukowaniu
d) meteorologiczne rtęciowe zwykłejeden raz po wyprodukowaniu
e) meteorologiczne rtęciowe maksymalnejeden raz po wyprodukowaniu
123Lampy termometryczne - wzorce temperatury czarnej 25 miesięcy
124Kontrolne czujniki termometrów oporowych- 25 miesięcy
125Termoelementy kontrolne 13 miesięcy
J. Narzędzia do pomiaru promieniowania

jonizującego.

126Dawkomierze kontrolne terapeutyczne promieniowania X i gammaokres ustalony każdorazowo w świadectwie legalizacji
127Dawkomierze użytkowe terapeutyczne promieniowania X i gammaokres ustalony każdorazowo w świadectwie legalizacji
K. Narzędzia do pomiaru wielkości chemicznych i

fizykochemicznych.

128Pehametry kontrolne 25 miesięcy
129Ciekłe i stałe wzorce pH o niedokładności poniżej 0,02 pHjeden raz po wyprodukowaniu
130Konduktometry kontrolne 25 miesięcy
131Ciekłe wzorce konduktometrycznejeden raz po wyprodukowaniu
132Wiskozymetry kontrolne kapilarne:
Ubbelohdego, Pinkiewicza i Vogel-Ossagajeden raz po wyprodukowaniu
133Wiskozymetry kontrolne Höpplerajeden raz po wyprodukowaniu
134Ciekłe wzorce lepkościokres ustalony każdorazowo w świadectwie legalizacji
135Wilgotnościomierze przewodnościowe (oporowe) do zboża i drewna 13 miesięcy
136Ciecze higrostatyczne - wzorce wilgotności względnejjeden raz po wyprodukowaniu
137Refraktometry kontrolne 25 miesięcy
138Ciekłe i stałe wzorce refraktometrycznejeden raz po wyprodukowaniu
139Polarymetry kontrolne 25 miesięcy
140Wzorce polarymetryczne 25 miesięcy
141Wzorce spektrofotometryczne długości fal i natężenia światła 13 miesięcy
142Kolorymetry chemiczne kontrolne (wizualne i fotoelektryczne) oraz spektrokolorymetry kontrolne 25 miesięcy
143Wzorce spektrograficzne (emisyjne)jeden raz po wyprodukowaniu
L. Narzędzia do pomiaru gęstości cieczy i ciał

stałych.

144Areometry użytkowejeden raz po wyprodukowaniu
145Areometry kontrolnejeden raz po wyprodukowaniu
146Piknometry kontrolnejeden raz po wyprodukowaniu
147Ciekłe wzorce gęstościjeden raz po wyprodukowaniu
148Gęstościomierze zbożowe użytkowe 3 lata
149Gęstościomierze zbożowe kontrolne 25 miesięcy
*) Przez pojęcie "jeden raz po wyprodukowaniu" należy rozumieć, że narzędzie pomiarowe jest tylko raz zalegalizowane, bezpośrednio po jego wyprodukowaniu, i legalizacja danego narzędzia pomiarowego jest tak długo ważna, jak długo narzędzie pomiarowe trwa w stanie nie uszkodzonym.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 2

WYKAZ NARZĘDZI POMIAROWYCH UŻYTKOWYCH, STOSOWANYCH DO KONTROLI JAKOŚCI SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PÓŁWYROBÓW I WYROBÓW ORAZ DO KONTROLI I REGULACJI PRZEBIEGU PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W PRODUKCJI, NA KTÓRE ROZCIĄGA SIĘ OBOWIĄZEK LEGALIZACJI

Lp.Wyszczególnienie narzędzi pomiarowychOkresy ważności legalizacji narzędzi pomiarowych
123
1. Narzędzia do pomiaru prędkości.
1Tachometry 3 lata
2. Narzędzia do pomiaru masy.
2Odważniki użytkowe zwyczajne i dokładniejsze 3 lata
3Odważniki analityczne i techniczne 25 miesięcy
4Wagi użytkowe zwyczajne:
a) dźwigniowo-obciążnikowe 3 lata
b) dźwigniowo-sprężynowe 3 lata
c) elektroniczne 3 lata
d) izotopowe 3 lata
e) dozowniki objętościowe 3 lata
5Wagi wysokiej dokładności:
a) analityczne i techniczne- 25 miesięcy,
b) torsyjne- po wyprodukowaniu i po każdorazowej naprawie,
3. Narzędzia użytkowe do pomiaru siły i

wytrzymałości materiałów.

6Siłomierze użytkowe klasy 1 i 2 do sił statycznych 25 miesięcy
7Maszyny wytrzymałościowe klasy 1, 2 i 3 do prób statycznych rozciągania (zrywarki), do prób statycznych ściskania (prasy wytrzymałościowe) oraz do prób ściskania i rozciągania (uniwersalne maszyny wytrzymałościowe) 25 miesięcy
8(skreślona)
9Twardościomierze Brinella 25 miesięcy
10Twardościomierze Rockwella 25 miesięcy
11Wgłębniki diamentowe Rockwellajeden raz po wyprodukowaniu i po każdorazowym przeszlifowaniu powierzchni roboczej
12Twardościomierze Vickersa 25 miesięcy
13Wgłębniki diamentowe Vickersajeden raz po wyprodukowaniu i po każdorazowym przeszlifowaniu powierzchni roboczej
14(skreślona)
15Przyrządy do badania tłoczności blach metodą Erichsenajeden raz po wyprodukowaniu
*) Przez pojęcie "jeden raz po wyprodukowaniu" należy rozumieć, że narzędzie pomiarowe jest tylko raz zalegalizowane, bezpośrednio po jego wyprodukowaniu, i legalizacja danego narzędzia pomiarowego jest tak długo ważna, jak długo narzędzie pomiarowe trwa w stanie nie uszkodzonym.
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1976 r. (M.P.77.1.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 stycznia 1977 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1976 r. (M.P.77.1.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 stycznia 1977 r.