Określenie narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunki zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.

Monitor Polski

M.P.1966.58.282

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 5 października 1966 r.
w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 3 oraz. art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) zarządza się, co następuje:
Przez użyte w zarządzeniu wyrażenia:
1)
"narzędzie pomiarowe" - rozumie się wzorce miar, wzorce fizycznych, chemicznych i innych własności materii i materiałów oraz przyrządy pomiarowe,
2)
"kontrolne narzędzie pomiarowe" - rozumie się narzędzia pomiarowe wyższej dokładności oraz wzorce fizycznych, chemicznych lub innych własności materii i materiałów, przeznaczone wyłącznie do wzorcowania i sprawdzania użytkowych narzędzi pomiarowych,
3)
"użytkowe narzędzie pomiarowe" - rozumie się narzędzia pomiarowe służące do pośredniego lub bezpośredniego dokonywania pomiarów,
4)
"okres ważności legalizacji" - rozumie się okres, w którym narzędzia mogą być stosowane do celów oraz w zakresie i warunkach określonych przepisami dotyczącymi poszczególnych narzędzi pomiarowych.
Narzędzia pomiarowe podlegające obowiązkowi legalizacji oraz okresy ważności legalizacji tych narzędzi określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
Obowiązek legalizacji rozciąga się na użytkowe narzędzia pomiarowe stosowane do kontroli jakości surowców, materiałów, półwyrobów i wyrobów oraz do kontroli i regulacji przebiegu procesów technologicznych w produkcji, wymienione w załączniku nr 2 do zarządzenia.
1.
Narzędzia pomiarowe wytwarzane w kraju, podlegające obowiązkowi legalizacji, powinny być zalegalizowane przed oddaniem ich do sprzedaży lub użytku; obowiązek uzyskania legalizacji ciąży na wytwórcy narzędzia pomiarowego.
2.
Jeżeli odbiorcą wytworzonych w kraju narzędzi pomiarowych jest zakład, w którym znajduje się punkt legalizacyjny organu administracji miar, powołany do legalizacji narzędzi pomiarowych masowo stosowanych przez ten zakład (np. liczników energii elektrycznej, gazomierzy, wodomierzy itp.), zakładowi takiemu, za jego zgodą, mogą być dostarczone przez wytwórcę nie zalegalizowane narzędzia pomiarowe, które mogą być legalizowane w tym punkcie legalizacyjnym.
3.
Dostarczenie przez wytwórcę narzędzi pomiarowych innym odbiorcom niż wymienieni w ust. 2 przed ich zalegalizowaniem może nastąpić tylko w gospodarczo uzasadnionych wypadkach za zezwoleniem Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar.
4.
Taksometry, szybkościomierze, przepływomierze i odmierzacze paliw ciekłych mogą być przeznaczone do sprzedaży lub oddane do użytku po wstępnej legalizacji, polegającej na sprawdzeniu ich przed zainstalowaniem w miejscu użytkowania, zabezpieczeniu odpowiednimi cechami przed dostępem do ich mechanizmów i odnotowaniu legalizacji w świadectwie legalizacji. Narzędzia te po zainstalowaniu ich w miejscu użytkowania, a przed oddaniem ich do użytku powinny być zgłoszone do legalizacji ostatecznej, polegającej na sprawdzeniu tych narzędzi w warunkach użytkowania, ocechowaniu i zabezpieczeniu odpowiednimi cechami.
5.
Obowiązek uzyskania legalizacji wstępnej narzędzi pomiarowych wymienionych w ust. 4 ciąży na: wytwórcy, wykonawcy naprawy lub przedsiębiorstwie zamawiającym te narzędzia w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego, a obowiązek uzyskania legalizacji ostatecznej - na wykonawcy montażu tych narzędzi w miejscu ich użytkowania.
Narzędzia pomiarowe podlegają obowiązkowi legalizacji po każdorazowej naprawie przed oddaniem ich do użytku; obowiązek uzyskania legalizacji ciąży na wykonawcy naprawy.
Sprzedawcom wolno narzędzia pomiarowe przechowywać na sprzedaż i sprzedawać tylko z nienaruszoną cechą legalizacyjną; powinni oni narzędzia te przechowywać w taki sposób, aby nie utraciły swoich własności metrologicznych przed upływem okresu ważności legalizacji. Bezpośrednio przed wygaśnięciem ważności cechy legalizacyjnej narzędzia te należy zgłosić do ponowienia legalizacji.
1.
Narzędzia pomiarowe sprowadzone z zagranicy i podlegające obowiązkowi legalizacji:
1)
których legalizacja w myśl przepisów odbywa się w miejscu ich ustawienia lub stałego stosowania, powinny być zalegalizowane przed oddaniem ich do użytku, przy czym obowiązek zgłoszenia tych narzędzi do legalizacji ciąży na wykonawcy montażu narzędzia; jeżeli montażu narzędzia pomiarowego dokonał dostawca zagraniczny, obowiązek zgłoszenia do legalizacji narzędzia ciąży na użytkowniku,
2)
inne niż wymienione w pkt 1 powinny być zgłoszone do legalizacji przez jednostkę zamawiającą te narzędzia w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego i mogą być oddane do sprzedaży bądź użytku dopiero po ich zalegalizowaniu.
2.
Narzędzia pomiarowe wytworzone za granicą, jeżeli są zaopatrzone w cechę legalizacyjną powołanego do tego organu kraju wytwórcy, mogą być instalowane za granicą na polskich statkach i innych jednostkach pływających. Do okresów ważności legalizacji takich narzędzi stosuje się odpowiednio przepisy § 8.
1.
Użytkownik narzędzia pomiarowego obowiązany jest zgłosić je do legalizacji:
1)
w ostatnim miesiącu okresu ważności legalizacji, jeżeli okres ten wyrażony jest liczbą miesięcy,
2)
w ostatnim roku okresu ważności legalizacji, jeżeli okres ten wyrażony jest liczbą lat.
2.
Jeżeli okres ważności legalizacji wyrażony jest w miesiącach, to liczy się go od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana. Jeżeli okres ważności legalizacji wyrażony jest w latach, to liczy się go od pierwszego stycznia tego roku, w którym legalizacja została dokonana.
Narzędzia pomiarowe nie podlegające obowiązkowi legalizacji, wytwarzane w kraju, naprawiane i sprowadzane z zagranicy, wolno przechowywać na sprzedaż, sprzedawać i oddawać do użytku nie legalizowane, jeżeli wywzorcowane są w legalnych jednostkach miar.
Narzędzia pomiarowe mogą być wywożone za granicę nie legalizowane.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku (Dz. U. Nr 34, poz. 212),
2)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 sierpnia 1951 r. w sprawie ustalenia rodzajów narzędzi mierniczych podlegających obowiązkowi legalizacji (Monitor Polski Nr A-76, poz. 1054),
3)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 39 z dnia 31 stycznia 1952 r. w sprawie sprawdzania i wydawania świadectw uwierzytelnienia lub ekspertyz maszyn i przyrządów do mierzenia wytrzymałościowych własności materiałów (Biuletyn PKPG Nr 7, poz. 42),
4)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 305 z dnia 24 września 1952 r. w sprawie obowiązku okresowego sprawdzania i uwierzytelniania niektórych rodzajów narzędzi mierniczych (Biuletyn PKPG Nr 40, poz. 184),
5)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 45 z dnia 16 lutego 1953 r. w sprawie obowiązku okresowego sprawdzania i uwierzytelniania niektórych rodzajów narzędzi mierniczych (Biuletyn PKPG Nr 6, poz. 30).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 2

WYKAZ NARZĘDZI POMIAROWYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI LEGALIZACJI

Lp.Wyszczególnienie narzędzi pomiarowychOkresy ważności legalizacji narzędzi pomiarowych*)
123
A. Narzędzia do pomiaru geometrycznych

wielkości ciał stałych.

1. Narzędzia do warsztatowych pomiarów długości

i kąta.

1Kontrolne płytki wzorcowe (podstawowe), tj. płytki najwyższej klasy dokładności w zakładzie wytwórczym, służące do sprawdzania metodą porównawczą płytek wzorcowych niższych klas dokładności, zwanych podporządkowanymi, oraz do wzorcowania najdokładniejszych narzędzi pomiarowych13 miesięcy
2. Narzędzia do pomiarów liniowych i

powierzchni.

2Przymiary sztywne liniowe:
a) kontrolne3 lata
b) użytkowe (z wyjątkiem geodezyjnych)jeden raz po wyprodukowaniu**)
3Przymiary wstęgowe metalowe:
a) kontrolne2 lata
b) użytkowe3 lata
4Przymiary bławatnejeden raz po wyprodukowaniu
5Średnicomierze do drewna3 lata
6Przymiary do pomiaru wysokości napełnienia zbiornikówokres ważności legalizacji odpowiada okresowi legalizacji zbiorników
7Sita do klasyfikacji jęczmienia browarnego:
a) kontrolne13 miesięcy
b) użytkowe3 lata
8Przyrządy do pomiaru długości drutu, kabli, tkanin, materiałów taśmowych, papierowych i innych3 lata
9Drogomierze stacyjne24 miesiące
10Ramy do pomiaru drewna w stosach3 lata
11Przyrządy do pomiaru powierzchni skór (planimetry i maszyny do pomiaru powierzchni skór)3 lata
12Pipety Westegreena:
a) kontrolne24 miesiące
b) użytkowejeden raz po wyprodukowaniu
B. Narzędzia do pomiaru masy.
13Narzędzia kontrolne do sprawdzania odważników i wag:
a) zwyczajnych i dokładniejszych13 miesięcy
b) analitycznych, technicznych i torsyjnych24 miesiące
14Odważniki handlowe zwyczajne i dokładniejsze3 lata
15Odważniki analityczne i techniczne24 miesiące
16Wagi użytkowe zwyczajne i dokładniejsze:
a) dźwigniowo-obciążnikowe, z wyjątkiem wag

prostych uchylnych i wag do użytku

domowego

3 lata
b) dźwigniowo-sprężynowe, z wyjątkiem wag do

użytku domowego

3 lata
c) elektroniczne3 lata
d) izotopowe3 lata
e) dozowniki objętościowe3 lata
17Wagi wysokiej dokładności:
a) analityczne, techniczne i torsyjne24 miesiące
b) hydrostatycznejeden raz po wyprodukowaniu i po każdorazowej naprawie
C. Narzędzia do pomiaru wielkości

kinematycznych.

1. Narzędzia do pomiaru czasu i częstotliwości.
18Chronometry okrętowe4 lata
19Stopery13 miesięcy
20Falomierze kontrolne3 lata
21Generatory kwarcowe kontrolne5 lat
22Zegary kwarcowe kontrolne5 lat
2. Narzędzia do pomiaru prędkości oraz liczby

obrotów.

23Tachometry:
a) użytkowe3 lata
b) kontrolne24 miesiące
24Szybkościomierze pojazdów wskazujące i rejestrujące (z wyjątkiem motocykli):
a) użytkowejeden raz po wyprodukowaniu i zainstalowaniu w pojeździe oraz po każdorazowej naprawie
b) kontrolne24 miesiące
25Taksometry13 miesięcy
26Przyrządy do pomiaru szybkości pojazdów13 miesięcy
D. Narzędzia do pomiaru objętości, przepływu

płynów oraz do pomiaru ciśnienia.

1. Narzędzia do statycznego pomiaru objętości:
27Pojemniki zwyczajne:
a) jednomiarowejeden raz po wyprodukowaniu
b) wielomiarowe (menzury zwyczajne) z

wyjątkiem szklanych

3 lata
28Pojemniki dokładniejsze3 lata
29Kolby:
a) zwyczajne metalowe3 lata
b) kontrolne metalowe5 lat
c) kontrolne szklanejeden raz po wyprodukowaniu
d) szklane z jedną kresą klasy

niedokładności "A" i "B"

jeden raz po wyprodukowaniu
30Pipety:
a) do butyrometrycznego badania mleka

pełnego lub śmietany

jeden raz po wyprodukowaniu
b) do bakteriologicznego badania mlekajeden raz po wyprodukowaniu
c) laboratoryjne klasy niedokładności "A" i

"B"

jeden raz po wyprodukowaniu
31Biurety klasy niedokładności "A" i "B"jeden raz po wyprodukowaniu
32Mikrobiurety wg Banga klasy niedokładności "A" i "B"jeden raz po wyprodukowaniu
33Butyrometryjeden raz po wyprodukowaniu
34Menzury szklane zwyczajne i dokładniejsze, wzorcowanie na wlewjeden raz po wyprodukowaniu
35Mierniki objętości mleka z podzielnią pływakową3 lata
36Mierniki zużycia paliwa3 lata
37Beczki do piwa i wina oraz inne stosowane jako naczynia pomiarowe3 lata
38Zbiorniki pomiarowe stałe:
a) odbieralniki spirytusu4 lata
b) magazynowe do spirytusu10 lat
c) do innych cieczy11 lat
39Cysterny pomiarowe5 lat
40Odmierzacze cieczy pojemnikowe proste i złożone3 lata
41Przyrządy sześcianujące do wody24 miesiące
42Przyrządy sześcianujące do gazu24 miesiące
43Zbiorniki kontrolne do sprawdzania przepływomierzy cieczy5 lat
2. Przyrządy do pomiaru przepływu płynów.
44Gazomierze kontrolne24 miesiące
45Rotametry kontrolne4 lata
46Przepływomierze kontrolne komorowe do cieczy6 miesięcy
47Gazomierze użytkowe silnikowejeden raz po wyprodukowaniu i po każdorazowej naprawie
48Wodomierze silnikowe:
a) domowe6 lat
b) przemysłowe4 lata
49Przepływomierze paliw ciekłych i olejów mineralnych3 lata
50Przepływomierze do cieczy spożywczych3 lata
3. Narzędzia do pomiaru ciśnienia.
51Manometry, wakuometry, manowakuometry sprężynowe użytkowe o zakresach wskazań nie mniejszych niż 0,06 MN/m2 (lub 0,6 kG/cm2):
a) zwykłe3 lata
b) z dodatkową podziałką temperatury3 lata
c) z zespołem kontaktowym3 lata
52Manometry, wakuometry i manowakuometry kontrolne:
a) sprężynowe13 miesięcy
b) hydrostatycznejeden raz po wyprodukowaniu oraz w razie wymiany rurek pomiarowych
53Ciśnieniomierze różnicowe kontrolne5 lat
54Mikromanometry kontrolne5 lat
55Manometry obciążnikowo-tłokowe5 lat
56Barometry i wysokościomierze kontrolne24 miesiące
57Sfigmomanometry do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi:
a) sprężynowe3 lata
b) hydrostatycznejeden raz po wyprodukowaniu oraz w razie wymiany rurek pomiarowych
E. Narzędzia kontrolne do pomiaru siły i

wytrzymałości materiałów.

58Siłomierze kontrolne do sił statycznych24 miesiące
59Wzorce twardości Brinellajeden raz po wyprodukowaniu
60Wzorce twardości Rockwellajeden raz po wyprodukowaniu
61Wzorce twardości Vickersa (makro)jeden raz po wyprodukowaniu
62Twardościomierze kontrolne13 miesięcy
63Stanowiska kontrolne do sprawdzania siłomierzykażdorazowo po sprawdzeniu ustala Centralny Urząd Jakości i Miar
F. Przyrządy do pomiaru wielkości

elektrycznych.

1. Przyrządy do pomiaru prądu, napięcia, mocy,

energii elektrycznej i oporu, sprawdzane

prądem stałym lub zmiennym o niskiej

częstotliwości.

64Oporniki kontrolne24 miesiące
65Ogniwa kontrolne13 miesięcy
66Oporniki precyzyjne24 miesiące
67Kompensatory prądu stałego24 miesiące
68Mostki precyzyjne do pomiaru oporu prądem stałym24 miesiące
69Amperomierze kontrolne24 miesiące
70Woltomierze kontrolne24 miesiące
71Watomierze kontrolne24 miesiące
72Liczniki:
a) energii elektrycznej prądu stałego, z

wyjątkiem liczników elektrolitycznych

4 lata
b) transformatorowe pośrednie i półpośrednie

oraz liczniki mocy nominalnej ponad 30

kilowatów

4 lata
c) inne nie wyszczególnione pod lit. a) i b)11 lat
73Liczniki godzin pracy silnika elektrycznego3 lata
74Liczniki kontrolne13 miesięcy
75Przekładniki klasy 0,510 lat
76Przekładniki dokładniejsze5 lat
77Mostki do pomiaru błędów przekładników24 miesiące
78Skrzynki obciążeń dla przekładników o częstotliwości 50 Hz5 lat
2. Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych

w elektronice.

1) Wzorce RLC:13 miesięcy

13 miesięcy

13 miesięcy

13 miesięcy

79Wzorce indukcyjności stałe
80Wzorce indukcyjności regulowane
81Wzorce pojemności stałe
82Wzorce pojemności regulowane
83Wzorce oporności obciążenia (w zakresie do 3000 MHz)13 miesięcy
2) Przyrządy i wzorce do pomiarów wartości

skutecznej sinusoidalnego napięcia prądu

i mocy w zakresie częstotliwości do 3000

MHz:

84Kontrolne przetworniki termoelektryczne napięciowe24 miesiące
85Kontrolne przetworniki termoelektryczne prądowe24 miesiące
86Woltomierze kontrolne w zakresie od 10 mV do 100 V13 miesięcy
87Amperomierze kontrolne w zakresie od 10 mA do 2 A13 miesięcy
88Kontrolne termoelektryczne przetworniki mocy24 miesiące
89Kontrolne mierniki mocy, wyposażone w głowice absorbcyjne w zakresie do 10 mW13 miesięcy
90Kontrolne źródła sinusoidalnych wielkości napięcia prądu lub mocy13 miesięcy
91Tłumiki stosowane jako wzorce tłumienności w zakresie częstotliwości do 3000 MHz:
a) stałe13 miesięcy
b) posiadające elementy ruchome13 miesięcy
G. Narzędzia do pomiaru światła i barwy.
92Kontrolne wzorce światłości kierunkowejdla narzędzi pomiarowych wymienionych pod lp. 92 do 96 w okresie ustalonym każdorazowo w świadectwie legalizacji
93Kontrolne wzorce strumienia świetlnego
94Kontrolne wzorce temperatury barwowej
95Filtry kontrolne o znanej przepuszczalności widmowej w zakresie widma widzialnego
96Wzorce bieli o znanym widmowym współczynniku odbicia, całkowitym współczynniku odbicia i znanych współczynnikach trójchromatycznych
97Kolorymetry kontrolne24 miesiące
98Luksomierze24 miesiące
99Nitomierze24 miesiące
H. Narzędzia do pomiaru temperatury.
100Pirometry monochromatyczne kontrolne13 miesięcy
101Termometry szklane kontrolnejeden raz po wyprodukowaniu
102Termometry szklane użytkowe:
a) lekarskiejeden raz po wyprodukowaniu
b) techniczne do badań przetworów naftowychjeden raz po wyprodukowaniu
c) laboratoryjne ze stałą ilością cieczy

termometrycznej, bez urządzeń

dodatkowych, o zakresie wskazań zawartym

w przedziale -60 do 500°C z działką

elementarną nie mniejszą niż 0,1°C

jeden raz po wyprodukowaniu
103Lampy termometryczne - wzorce temperatury czarnej24 miesiące
104Kontrolne czujniki termometrów oporowych13 miesięcy
105Termometry kontrolne13 miesięcy
J. Narzędzia do pomiaru promieniowania

jonizującego.

106Dawkomierze kontrolne terapeutyczne promieniowania X i gammaokres ustalony każdorazowo w świadectwie legalizacji
107Dawkomierze użytkowe terapeutyczne promieniowania X i gammaokres ustalony każdorazowo w świadectwie legalizacji
K. Narzędzia do pomiaru wielkości

chemicznych i fizykochemicznych.

108Pehametry kontrolne13 miesięcy
109Ciekłe i stałe wzorce pH o niedokładności poniżej 0,02 pHjeden raz po wyprodukowaniu
110Konduktometry kontrolne24 miesiące
_________

*) Podany w wykazie okres ważności legalizacji może być skrócony w świadectwie legalizacji, jeżeli w wyniku sprawdzenia narzędzia pomiarowego okaże się, że jest to uzasadnione stanem metrologicznych własności danego narzędzia.

**) Przez pojęcie "jeden raz po wyprodukowaniu" należy rozumieć, że narzędzie pomiarowe jest tylko raz zalegalizowane, bezpośrednio po jego wyprodukowaniu, i legalizacja danego narzędzia pomiarowego jest tak długo ważna, jak długo narzędzie pomiarowe trwa w stanie nie uszkodzonym.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 3

WYKAZ NARZĘDZI POMIAROWYCH UŻYTKOWYCH, STOSOWANYCH DO KONTROLI JAKOŚCI SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PÓŁWYROBÓW I WYROBÓW ORAZ DO KONTROLI I REGULACJI PRZEBIEGU PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W PRODUKCJI, NA KTÓRE ROZCIĄGA SIĘ OBOWIĄZEK LEGALIZACJI

Lp.Wyszczególnienie narzędzi pomiarowychOkresy ważności legalizacji narzędzi pomiarowych*)
123
1. Narzędzia do pomiaru prędkości.
1Tachometry3 lata
2. Narzędzia do pomiaru masy.
2Odważniki użytkowe zwyczajne i dokładniejsze3 lata
3Odważniki analityczne i techniczne24 miesiące
4Wagi użytkowe:
a) dźwigniowo-obciążnikowe3 lata
b) dźwigniowo-sprężynowe3 lata
c) elektroniczne3 lata
d) izotopowe3 lata
e) dozowniki objętościowe3 lata
5Wagi analityczne, techniczne i torsyjne24 miesiące
3. Narzędzia użytkowe do pomiaru siły i

wytrzymałości materiałów.

6Siłomierze użytkowe klasy 1 i 2 do sił statycznych24 miesiące
7Maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych rozciągania (zrywarki), do prób statycznych ściskania (prasy wytrzymałościowe) oraz do prób ściskania i rozciągania (uniwersalne maszyny wytrzymałościowe)24 miesiące
8Wzorce twardości Poldijeden raz po wyprodukowaniu**)
9Twardościomierze Brinella24 miesiące
10Twardościomierze Rockwella24 miesiące
_________

*) Podany w wykazie okres ważności legalizacji może być na wniosek użytkownika skrócony w zależności od warunków, w jakich narzędzie to jest stosowane (częstotliwość stosowania, wpływy termiczne, wilgotność, opary odczynników chemicznych itp.).

**) Przez pojęcie "jeden raz po wyprodukowaniu" należy rozumieć, że narzędzie pomiarowe jest tylko raz zalegalizowane, bezpośrednio po jego wyprodukowaniu, i legalizacja danego narzędzia pomiarowego jest tak długo ważna, jak długo narzędzie pomiarowe trwa w stanie nie uszkodzonym.

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 stycznia 1970 r. (M.P.70.4.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1970 r.
2 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 3 maja 1967 r. (M.P.67.28.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 maja 1967 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 stycznia 1970 r. (M.P.70.4.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1970 r., z tym że lp. 102 lit. b) i c) załącznika nr 1 weszływ życie z dniem 1 stycznia 1971 r., zob. - § 3zarządzenia zmieniającego.

3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 stycznia 1970 r. (M.P.70.4.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1970 r.