§ 4. - Określenie narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunki zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.

Monitor Polski

M.P.1990.32.259

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1993 r.
§  4.
1.
Taksometry, wagi analityczne oraz odmierzacze paliw ciekłych z licznikami objętości i liczniki objętości cieczy mogą być przeznaczone do sprzedaży albo oddane do stosowania po dokonaniu wstępnej legalizacji, polegającej na sprawdzeniu tych narzędzi przed ich zainstalowaniem lub ustawieniem w miejscu stosowania. Narzędzia te po zainstalowaniu lub ustawieniu w miejscu stosowania powinny być poddane legalizacji ostatecznej, polegającej na sprawdzeniu tych narzędzi w miejscu i w warunkach ich stosowania.
2.
Obowiązek uzyskania legalizacji wstępnej narzędzi pomiarowych wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem wag analitycznych sprowadzonych z zagranicy, ciąży na wytwórcy, wykonawcy naprawy lub podmiocie gospodarczym sprowadzającym te narzędzia z zagranicy, a obowiązek uzyskania legalizacji ostatecznej - na wykonawcy montażu tych narzędzi w miejscu ich stosowania.
3.
Wagi analityczne sprowadzone z zagranicy, legalizowane w kraju po raz pierwszy, podlegają legalizacji ostatecznej; obowiązek uzyskania legalizacji tych wag ciąży na użytkowniku.