Monitor Polski

M.P.2018.856

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Na podstawie art. 191c § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Urzędników wyborczych powołuje się w liczbie:
1) jednego w gminach do 50 000 mieszkańców;
2) dwóch w gminach do 200 000 mieszkańców;
3) trzech w gminach powyżej 200 000 mieszkańców.
2.  W uzasadnionych przypadkach Szef Krajowego Biura Wyborczego, z urzędu lub na wniosek komisarza wyborczego, może powołać w gminie dodatkowych urzędników wyborczych.
3.  W m. st. Warszawie dla każdej z dzielnic powołuje się jednego urzędnika wyborczego. Ponadto powołuje się jednego urzędnika wyborczego wykonującego zadania o charakterze ponaddzielnicowym. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  2.  Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego, zwany dalej "dyrektorem delegatury", podaje na stronie internetowej delegatury informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
§  3. 
1.  Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję.
2.  W zgłoszeniu podaje się w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję, oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego, a także w przypadku:
1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych - miejsce pracy;
2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1 - nazwę tego urzędu lub jednostki oraz okres zatrudnienia.
3.  Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a jego oryginał przedkłada się do wglądu dyrektorowi właściwej delegatury. Dyrektor delegatury potwierdza kopię za zgodność z oryginałem.
4.  W przypadku osób, o których mowa w ust. 2:
1) w pkt 1 - pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej;
2) w pkt 2 - oryginał świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w urzędzie lub jednostce, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przez okres co najmniej 5 lat, należy przedłożyć do wglądu dyrektorowi właściwej delegatury, który potwierdza ten fakt na zgłoszeniu.
5.  Szef Krajowego Biura Wyborczego może postanowić o konieczności dostarczenia przez kandydata innych dokumentów mających potwierdzić spełnienie przez niego wymogów, o których mowa w art. 191b i art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego.
6.  Wzór zgłoszenia:
1) w przypadku osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały;
2) w przypadku osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§  4. 
1.  Dyrektor delegatury sprawdza, czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi Kodeksu wyborczego.
2.  Dyrektor delegatury niezwłocznie po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Szefowi Krajowego Biura Wyborczego zgłoszenia kandydatów spełniających wymogi, wraz z załączonymi do nich dokumentami.
§  5. 
1.  Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef Krajowego Biura Wyborczego bierze pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.
2.  Kandydat zgłoszony do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego w danej gminie może zostać powołany, za jego zgodą, do pełnienia tej funkcji w innej gminie.
§  6.  Na 60 dni przed zakończeniem kadencji urzędnika wyborczego oraz w przypadku wygaśnięcia funkcji urzędnika wyborczego dyrektor delegatury ogłasza na stronie internetowej delegatury informację o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego. Do powoływania urzędników wyborczych w takim przypadku przepisy § 3-5 stosuje się odpowiednio.
§  7.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.
§  8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, będącego pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostki im podległej lub przez nie nadzorowanej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, mającego co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych

wzór

POTWIERDZENIE STAŻU PRACY

KANDYDATA NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w/we ........................................................,

(oznaczenie delegatury Krajowego Biura Wyborczego)

na podstawie przedłożonych do wglądu w dniu ............................................ dokumentów1):

(data)

.......................................................................................................................................................

potwierdza, że kandydat na urzędnika wyborczego:

.......................................................................................................................................................

(imię (imiona), nazwisko)

posiada co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w art. 191c § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego.

..................................,dnia ...............................................................................
(miejscowość)(data)(podpis dyrektora delegatury)

______________________________

1) Potwierdzenie co najmniej 5-letniego stażu pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa wart. 191c § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego, następować będzie na podstawie przedłożonego do wglądu oryginału świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innych dokumentów potwierdzających w sposób niebudzący wątpliwości co najmniej 5-letni staż pracy.