Monitor Polski

M.P.2018.526

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Na podstawie art. 191c § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  1
1.  Urzędników wyborczych powołuje się w liczbie:
1) jednego w gminach do 50 000 mieszkańców;
2) dwóch w gminach do 200 000 mieszkańców;
3) trzech w gminach powyżej 200 000 mieszkańców.
2.  W uzasadnionych przypadkach Szef Krajowego Biura Wyborczego, z urzędu lub na wniosek komisarza wyborczego, może powołać w gminie dodatkowych urzędników wyborczych.
3.  W m.st. Warszawie dla każdej z dzielnic powołuje się jednego urzędnika wyborczego. Ponadto powołuje się jednego urzędnika wyborczego wykonującego zadania o charakterze ponaddzielnicowym. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  2.  Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego, zwany dalej "dyrektorem delegatury", podaje na stronie internetowej delegatury informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego, w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§  3. 
1.  Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję.
2.  W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję, oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.
3.  Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.
4.  2  (uchylony).
5.  Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do uchwały.
§  4. 
1.  Dyrektor delegatury sprawdza, czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi Kodeksu wyborczego.
2.  Dyrektor delegatury niezwłocznie po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Szefowi Krajowego Biura Wyborczego zgłoszenia kandydatów spełniających wymogi, wraz z załączonymi do nich dokumentami.
§  5. 
1.  W przypadku stwierdzenia, że liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów na urzędnika wyborczego w danej jednostce samorządu terytorialnego jest niewystarczająca, dyrektor delegatury występuje do wojewody, marszałka województwa, starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o zgłoszenie, w terminie 7 dni, brakujących kandydatów. Do zgłoszenia tych kandydatów dołącza się ich pisemną zgodę na kandydowanie. Zgłoszenie obejmuje dane, o których mowa w § 3 ust. 2 zdanie pierwsze. Do zgłoszeń tych § 3 ust. 2 zdanie drugie i § 4 stosuje się.
2.  Jeżeli mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, liczba kandydatów wciąż jest niewystarczająca, Szef Krajowego Biura Wyborczego występuje do ministra właściwego do spraw administracji o podjęcie działań umożliwiających powołanie właściwej liczby urzędników wyborczych.
§  6. 
1.  Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef Krajowego Biura Wyborczego bierze pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.
2.  Kandydat zgłoszony do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego w danej gminie może zostać powołany, za jego zgodą, do pełnienia tej funkcji w innej gminie.
§  7.  Na 60 dni przed zakończeniem kadencji urzędnika wyborczego oraz w przypadku wygaśnięcia funkcji urzędnika wyborczego dyrektor delegatury ogłasza na stronie internetowej delegatury informację o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego. Do powoływania urzędników wyborczych w takim przypadku przepisy § 3-6 stosuje się odpowiednio.
§  8.  W przypadku gdy zakończenie kadencji urzędnika wyborczego przypada w wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy okresie, w którym mają zostać zarządzone wybory, lub funkcja urzędnika wyborczego wygaśnie po zarządzeniu wyborów, § 2 i § 3 nie stosuje się, a zgłoszenie kandydatów, o którym mowa w § 5 ust. 1, powinno nastąpić w terminie 2 dni.
§  9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 26 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.529) zmieniającej nin. uchwałę państwowej z dniem 26 kwietnia 2018 r.
2 § 3 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 26 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.529) zmieniającej nin. uchwałę państwowej z dniem 26 kwietnia 2018 r.