Określenie inwestycji podejmowanych w celu ochrony zdrowia, od których przedsiębiorstwa państwowe nie wpłacają kaucji.

Monitor Polski

M.P.1985.13.102

Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 maja 1985 r.
w sprawie określenia inwestycji podejmowanych w celu ochrony zdrowia, od których przedsiębiorstwa państwowe nie wpłacają kaucji.

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy budżetowej na rok 1985 z dnia 28 grudnia 1984 r. (Dz. U. Nr 59, poz. 303) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się następujący zakres inwestycji podejmowanych w celu ochrony zdrowia, polegających na budownictwie obejmującym obiekty kubaturowe, których podjęcie zwolnione jest od płacenia kaucji:
1)
inwestycje przedsiębiorstw zaopatrzenia farmaceutycznego "Cefarm", przedsiębiorstw zaopatrzenia lecznictwa "Cezal", wytwórni surowic i szczepionek "Biomed", zakładów sprzętu ortopedycznego i państwowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych, nadzorowanych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
2)
inwestycje przedsiębiorstw państwowych, nadzorowanych przez inne organy administracji państwowej, zaliczone według nomenklatury Głównego Urzędu Statystycznego do działu "ochrona zdrowia i opieka społeczna", obejmujące budownictwo szpitalne oraz budowę:
a)
sanatoriów i zakładów przyrodoleczniczych,
b)
przychodni i poradni zdrowia,
c)
ośrodków zdrowia,
d)
domów pomocy społecznej,
e)
aptek,
3)
inwestycje przedsiębiorstw przemysłu sprzętu i aparatury medycznej oraz przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego i artykułów sanitarnych, nadzorowanych przez inne organy administracji państwowej.
2.
Kaucje wpłacone od inwestycji określonych w ust. 1, podjętych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, podlegają zwrotowi.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.