Monitor Polski

M.P.1963.8.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 stycznia 1963 r.
w sprawie określenia ilości egzemplarzy deklaracji składanych przy zgłaszaniu obowiązku podatkowego w podatkach obrotowym i dochodowym przez poszczególne grupy podatników.

Na podstawie art. 33 i art. 66 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 25 i z 1962 r. Nr 66, poz. 327) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Podatnicy prowadzący zakłady rzemieślnicze, przemysłowe, handlowe i usługowe przy zgłaszaniu obowiązku podatkowego w podatku obrotowym mają obowiązek składania deklaracji według przepisanego wzoru w trzech egzemplarzach. Podatnicy prowadzący zakłady rzemieślnicze, uprawnieni do uzyskania kart podatkowych, składają deklaracje dla uzyskania tych kart również w trzech egzemplarzach.
2. Podatnicy nie wymienieni w ust. 1 przy zgłaszaniu obowiązku podatkowego w podatku obrotowym mają obowiązek składania deklaracji według przepisanego wzoru w dwóch egzemplarzach.
3. Podatnicy podlegający obowiązkowi podatkowemu tylko w podatku dochodowym mają obowiązek składania deklaracji według przepisanego wzoru w jednym egzemplarzu.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1960 r. w sprawie określenia ilości egzemplarzy deklaracji, składanych dla uzyskania kart rejestracyjnych przez poszczególne grupy podatników (Monitor Polski Nr 84, poz. 380).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do deklaracji składanych za okres od 1963 r.