Określenie górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz spółdzielczych związków rewizyjnych i Krajowej Rady... - M.P.1995.26.314 - OpenLEX

Określenie górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz spółdzielczych związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej.

Monitor Polski

M.P.1995.26.314

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 maja 1995 r.
w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz spółdzielczych związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25) zarządza się, co następuje:
1.
Górną granicę składek, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, a płaconych przez organizacje spółdzielcze, ustala się:
1)
w wypadku składek na rzecz związków rewizyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej poza działalnością wymienioną w art. 240 § 3 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288) - w wysokości obliczonej w stosunku do kwoty osiągniętego przychodu w poprzednim roku podatkowym, zgodnie z poniższą tabelą:
kwota rocznego przychodu

ponad do

górna wysokość rocznej składki
1.000.000 zł0,4%
1.000.000 zł 3.000.000 zł4.000 zł + 0,3% nadwyżki ponad 1.000.000 zł
3.000.000 zł10.000 zł + 0,1% nadwyżki ponad 3.000.000 zł, nie więcej jednak niż 18.000 zł
2)
w wypadku składek na rzecz związków rewizyjnych innych niż wymienione w pkt 1 - w wysokości do 100 zł miesięcznie,
3)
w wypadku składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej - w wysokości do 30 zł miesięcznie.
2.
W wypadku spółdzielni powstałych w trakcie roku podatkowego górną granicę składek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów oblicza się według zasad określonych w ust. 1 w stosunku do kwoty faktycznie osiągniętego przychodu w tym roku.
3.
Górna granica składek, określona w ust. 1, dotyczy tylko składek na rzecz organizacji, do których przynależność spółdzielni nie jest obowiązkowa.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r.