Monitor Polski

M.P.2019.753

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2021-2035

Na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, postanawiam, co następuje:
§  1.  Określam główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2021-2035, stanowiące załącznik do postanowienia 1
§  2.  Traci moc postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2017-2026 (M.P. poz. 756 oraz z 2017 r. poz. 211).
§  3.  Postanowienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Załącznik stanowi wydawnictwo dystrybuowane przez Ministra Obrony Narodowej według odrębnego rozdzielnika z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).