Monitor Polski

M.P.1954.88.983

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1957 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 30 sierpnia 1954 r.
w sprawie określenia dla pracowników prokuratorskich Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej tabeli stanowisk służbowych, kwot uposażenia miesięcznego dla poszczególnych stanowisk oraz dodatków funkcyjnych do uposażenia.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 346) uchwala się, co następuje:
§  1-9. 1 (uchylone).
§  10. Pracownikom prokuratorskim przyznaje się dodatek 50% do diet przewidzianych w przepisach o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
§  11. 2 (uchylony).
§  12. 3 (uchylony).
§  13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1954 r.

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki

Sekretarz Rady Państwa: M. Rybicki

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 4

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 5

(uchylony).

1 § 1-10 uchylone przez § 9 pkt 2 uchwały z dnia 23 maja 1957 r. (M.P.57.47.286) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 sierpnia 1957 r.
2 § 11 uchylony przez § 9 pkt 2 uchwały z dnia 23 maja 1957 r. (M.P.57.47.286) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 sierpnia 1957 r.
3 § 12 uchylony przez § 9 pkt 2 uchwały z dnia 23 maja 1957 r. (M.P.57.47.286) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 sierpnia 1957 r.
4 Załącznik nr 1 uchylony przez § 9 pkt 2 uchwały z dnia 23 maja 1957 r. (M.P.57.47.286) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 sierpnia 1957 r.
5 Załącznik nr 2 uchylony przez § 9 pkt 2 uchwały z dnia 23 maja 1957 r. (M.P.57.47.286) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 sierpnia 1957 r.