Określenie deficytowych zawodów robotniczych w przedsiębiorstwach państwowych.

Monitor Polski

M.P.1985.15.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 29 maja 1985 r.
w sprawie określenia deficytowych zawodów robotniczych w przedsiębiorstwach państwowych.

Na podstawie § 13a ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty (Dz. U. Nr 17, poz. 80, z 1984 r. Nr 3, poz. 14 i z 1985 r. Nr 21, poz. 95) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykazy deficytowych zawodów robotniczych w przedsiębiorstwach państwowych, dla których organami założycielskimi są:
1)
Minister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego - stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
2)
Minister Górnictwa i Energetyki - stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
3) 1
Minister Łączności - stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
4) 2
Minister Przemysłu Chemicznego i Lekkiego - stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia,
5) 3
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia,
6) 4
Minister Kultury i Sztuki - stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia,
7) 5
Minister Komunikacji - stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia,
8) 6
Wojewoda Katowicki - stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia,
9) 7
Wojewoda Zielonogórski - stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  8 WYKAZ DEFICYTOWYCH ZAWODÓW ROBOTNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH PAŃSTWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST MINISTER HUTNICTWA I PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO

1. Wytapiacze surówki, stali, żelazostopów i metali nieżelaznych,

2. Rozlewacze surówki i stali,

3. Przygotowacze zestawów odlewniczych,

4. Walcownicy,

5. Murarze pieców hutniczych, kominów i urządzeń przemysłowych,

6. Koksownicy,

7. Spiekacze rud,

8. Ciągacze rur, prętów i drutu,

9. Piecowy, nagrzewacz wsadu w wydziałach hutniczych,

10. Przygotowacze wsadu,

11. Torowy,

12. Aparatowy w produkcji węgli aktywnych i wyrobów węglowych,

13. Operator maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz pomocniczych do produkcji materiałów ogniotrwałych,

14. Obsługa pieców do produkcji materiałów ogniotrwałych (sortowacz, wsadowy, wypalacz, suszarniowy, układacz),

15. Operatorzy urządzeń hutniczych i koksowniczych,

16. Operator maszyn odlewniczych,

17. Wybijacz odlewów,

18. Modelarze,

19. Oczyszczacz odlewów,

20. Formierze,

21. Rdzeniarze,

22. Spawacze,

23. Zgrzewacze rur,

24. Kowale,

25. Tłoczarze - prasowacze,

26. Hartownicy,

27. Monterzy kadłubów i rurociągów okrętowych,

28. Tokarze,

29. Frezerzy,

30. Ślusarze,

31. Galwanizerzy,

32. Elektromonterzy,

33. Emaliernicy,

34. Malarze - lakiernicy,

35. Suwnicowy,

36. Manewrowy,

37. Operator urządzeń mechanicznej obróbki elektrod,

38. Operatorzy obrabiarek sterowanych numerycznie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ DEFICYTOWYCH ZAWODÓW ROBOTNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH PAŃSTWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST MINISTER GÓRNICTWA I ENERGETYKI

1. Tokarz

2. Frezer

3. Wytaczarz

4. Ślusarz,

5. Kowal

6. Spawacz

7. Formierz

8. Odlewnik

9. Modelarz

10. Hartownik

11. Monter kotłowni

12. Monter turbinowy

13. Galwanizer

14. Zbrojarz

15. Monter elektryk sieci

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  9 WYKAZ DEFICYTOWYCH ZAWODÓW ROBOTNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH PAŃSTWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST MINISTER ŁĄCZNOŚCI, ORAZ W PAŃSTWOWEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ "POLSKA POCZTA, TELEGRAF I TELEFON", KTÓRĄ KIERUJE MINISTER ŁĄCZNOŚCI

1. Telefonistka

2. Telemonter

3. Doręczyciel

4. Ekspedient

5. Elektrodrążacz

6. Galwanizer

7. Hartownik

8. Monter instalacji rurociągowych

9. Monter maszyn i urządzeń

10. Elektromonter

11. Monter linii kablowych

12. Telegrafista

13. Monter central telefonicznych

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  10 WYKAZ DEFICYTOWYCH ZAWODÓW ROBOTNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH PAŃSTWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST MINISTER PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I LEKKIEGO

1. Aparatowy procesów chemicznych i fizykochemicznych

2. Kalandrowy

3. Konfekcjoner wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

4. Walcownik kauczuku i tworzyw sztucznych

5. Przędzarz

6. Przewijacz

7. Skręcacz

8. Zgrzeblarz

9. Czesacz-rozciągacz

10. Tkacz

11. Cerowacz tkanin

12. Dziewiarz

13. Drukarz

14. Szwacz

15. Formowacz wyrobów szklanych na urządzeniach ręczno-mechanicznych

16. Hutnik formowacz wyrobów szklanych ręczny

17. Zestawiacz surowców

18. Formowacz wyrobów ceramicznych maszynowy

19. Grawer

20. Wypalacz ceramiki w piecach.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  11 WYKAZ DEFICYTOWYCH ZAWODÓW ROBOTNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH PAŃSTWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST MINISTER BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

1. Cieśla

2. Stolarz - stolarz budowlany

3. Zbrojarz-betoniarz

4. Murarz-tynkarz

5. Posadzkarz-płytkarz

6. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewniczych

7. Elektromonter

8. Elektryk

9. Blacharz-dekarz

10. Malarz

11. Operator mechanicznego sprzętu budowlanego

12. Spawacz

13. Ślusarz

14. Tokarz

15. Maszynista maszyn i urządzeń formujących

16. Formowacz wyrobów izolacyjnych

17. Palacz (kotłowy, pieca ceramicznego, pieców obrotowych)

18. Wypalacz wyrobów ceramiki budowlanej

19. Ustawiacz wyrobów ceramiki budowlanej

20. Wytacznik

21. Formowacz ceramiki budowlanej

22. Ładowacz

23. Maszynista suwnicy

24. Maszynista maszyn do robót ziemnych

25. Monter-mechanik napraw pojazdów samochodowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  12 WYKAZ DEFICYTOWYCH ZAWODÓW ROBOTNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH PAŃSTWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST MINISTER KULTURY I SZTUKI

1. Składacz ręczny,

2. Składacz linotypowy,

3. Składacz monotypowy,

4. Maszynista maszyn drukujących wszystkich technik,

5. Introligator przemysłowy,

6. Preparator,

7. Operator maszyn drukujących i introligatorskich,

8. Maszynista maszyn introligatorskich,

9. Retuszer offsetowy,

10. Kopista offsetowy,

11. Montażysta offsetowy,

12. Konserwator urządzeń poligraficznych,

13. Konserwator urządzeń klimatyzacyjnych,

14. Monter - mechanik maszyn i urządzeń poligraficznych,

15. Tokarz,

16. Elektromonter,

17. Frezer,

18. Praser,

19. Ślusarz zaplecza remontowego maszyn poligraficznych,

20. Klawiaturnik,

21. Konserwator instrumentów muzycznych,

22. Korektor instrumentów muzycznych,

23. Monter instrumentów muzycznych,

24. Stroiciel - intonator instrumentów muzycznych,

25. Wzorcarz instrumentów muzycznych,

26. Lutnik,

27. Nawijacz strun,

28. Introligator futerałów,

29. Stolarz instrumentów muzycznych,

30. Szlifierz instrumentów muzycznych,

31. Monter podzespołów elektronicznych instrumentów muzycznych,

32. Lakiernik instrumentów muzycznych,

33. Kinooperator,

34. Garderobiany,

35. Stolarz montażysta dekoracji filmowych,

36. Malarz dekoracji filmowych,

37. Oświetlacz,

38. Mikrofoniarz,

39. Rzemieślnik obróbki taśmy filmowej (laborant),

40. Konserwator sprzętu filmowego,

41. Stereotyper.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

  13 WYKAZ DEFICYTOWYCH ZAWODÓW ROBOTNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH PAŃSTWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST MINISTER KOMUNIKACJI

1. Betoniarz drogowy,

2. Układacz mas bitumicznych (bitumiarz),

3. Cieśla mostowy,

4. Elektromechanik przekaźników kolejowych,

5. Elektromonter trakcji elektrycznej,

6. Elektromonter urządzeń i aparatury trakcji elektrycznej,

7. Maszynista maszyn do remontów nawierzchni,

8. Maszynista pojazdu trakcyjnego,

9. Mechanik kierowca pojazdów samochodowych,

10. Mechanik napraw spalinowych pojazdów trakcyjnych,

11. Monter nawierzchni drogowych,

12. Monter nawierzchni i rozjazdów kolejowych,

13. Nastawniczy,

14. Ślusarz remontowy taboru szynowego,

15. Torowy,

16. Ustawiacz pociągów,

17. Zwrotniczy.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

  14 WYKAZ DEFICYTOWYCH ZAWODÓW ROBOTNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH PAŃSTWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST WOJEWODA KATOWICKI

1. Dezynsektor - deratyzator,

2. Dozorca mienia,

3. Palacz,

4. Tynkarz,

5. Zdun,

6. Mechanik - kierowca pojazdów samochodowych,

7. Mechanik pojazdów samochodowych,

8. Motorniczy tramwaju,

9. Betoniarz,

10. Blacharz,

11. Cieśla,

12. Dekarz,

13. Elektromonter,

14. Frezer,

15. Malarz,

16. Murarz,

17. Spawacz,

18. Stolarz,

19. Szlifierz,

20. Ślusarz,

21. Tokarz.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

  15 WYKAZ DEFICYTOWYCH ZAWODÓW ROBOTNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH PAŃSTWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST WOJEWODA ZIELONOGÓRSKI

1. Tynkarz,

2. Lastrykarz,

3. Parkieciarz,

4. Szklarz,

5. Izolator instalacji c.o.,

6. Monter instalacji wodnokanalizacyjnych,

7. Traktorzysta, kombajnista,

8. Drenarz,

9. Oborowy,

10. Owczarz,

11. Dojarz,

12. Stolarz budowlany,

13. Cieśla budowlany,

14. Blacharz,

15. Dekarz,

16. Zdun,

17. Murarz,

18. Elektromonter,

19. Palacz c.o.,

20. Tokarz,

21. Spawacz,

22. Kowal,

23. Mechanik napraw samochodowych, maszyn rolniczych,

24. Kierowca autobusu.

1 § 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 lipca 1985 r. (M.P.85.23.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 września 1985 r.
2 § 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 lipca 1985 r. (M.P.85.23.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 września 1985 r.
3 § 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 lipca 1985 r. (M.P.85.23.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 września 1985 r.
4 § 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 13 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lutego 1986 r.
5 § 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 13 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lutego 1986 r.
6 § 1 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 13 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lutego 1986 r.
7 § 1 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 13 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lutego 1986 r.
8 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 13 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lutego 1986 r.
9 Załącznik nr 3 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 lipca 1985 r. (M.P.85.23.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 września 1985 r.
10 Załącznik nr 4 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 lipca 1985 r. (M.P.85.23.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 września 1985 r.
11 Załącznik nr 5 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 lipca 1985 r. (M.P.85.23.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 września 1985 r.
12 Załącznik nr 6 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 13 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lutego 1986 r.
13 Załącznik nr 7 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 13 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lutego 1986 r.
14 Załącznik nr 8 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 13 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lutego 1986 r.
15 Załącznik nr 9 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 13 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lutego 1986 r.