Okoliczności, w których ze względu na zwyczaje międzynarodowe dopuszczalne jest podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych.

Monitor Polski

M.P.1983.17.98

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 6 maja 1983 r.
w sprawie okoliczności, w których ze względu na zwyczaje międzynarodowe dopuszczalne jest podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230) zarządza się, co następuje:
Dopuszcza się podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych, jeżeli jest to przyjęte ze względu na zwyczaje międzynarodowe, w wypadkach:
1)
wizyt delegacji zagranicznych i przedstawicieli państw obcych,
2)
spotkań organizowanych z udziałem cudzoziemców w związku ze stosunkami międzynarodowymi, w szczególności podczas uroczystego podpisywania umów lub innych dokumentów.
Zgodę na podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych wyraża kierownik jednostki organizującej wizytę lub spotkanie, o których mowa w § 1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja 1983 r.