Ograniczenie w 1963 r. zużycia węgla kamiennego i koksu.

Monitor Polski

M.P.1963.82.399

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 26 września 1963 r.
w sprawie ograniczenia w 1963 r. zużycia węgla kamiennego i koksu.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) i w związku z uchwałą nr 302 Rady Ministrów z dnia 14 września 1963 r. w sprawie wprowadzenia limitowania zużycia oraz zapasów węgla kamiennego i koksu zarządza się, co następuje:
1.
Zabrania się zużycia w 1963 r. i w IV kwartale 1963 r. węgla kamiennego i koksu ponad limity zużycia węgla kamiennego i koksu, ustalone na podstawie uchwały nr 302 Rady Ministrów z dnia 14 września 1963 r. w sprawie wprowadzenia limitowania zużycia oraz zapasów węgla kamiennego i koksu.
2.
Nakazuje się jednostkom gospodarki uspołecznionej posiadanie zapasów węgla kamiennego i koksu na koniec 1963 r. co najmniej w wysokości ustalonej na podstawie powołanej w ust. 1 uchwały.
3.
Naruszenie zakazów i nakazów określonych w ust. 1 i 2 podlega karom stosownie do przepisów art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150).
Nadzór i kontrolę przestrzegania limitów zużycia oraz posiadania zapasów węgla kamiennego i koksu, ustalonych na podstawie powołanej w § 1 uchwały, sprawuje Państwowy Inspektorat Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, niezależnie od kontroli wykonywanej przez organy wyznaczone przez właściwych ministrów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1963 r.